Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Håndtering av slaktebiprodukter til konsum - 1137/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1137/2014 av 27. oktober 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder håndteringen av enkelte slakteprodukter fra dyr beregnet til konsum

Commission Regulation (EU) No 1137/2014 of 27 October 2014 amending Annex III of Regulation (EF) No 853/2004 of the European Parliament and og the Council as regards the handling of certain offal from animals intended for human consumption

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kravene til hvordan enkelte spiselige slaktebiprodukter fra hov- og klovdyr skal håndteres.

I animaliehygieneforskriften § 1 (forordning (EF) nr. 853/2004) står det at spiselige slaktebiprodukter som for eksempel mager, tarmer, hoder og føtter fra hov- og klovdyr kan brukes til menneskemat etter videre håndtering, dersom de behandles før de sendes videre fra slakteriet. Mager, tarmer, hoder og føtter skal behandles på følgende måte:

  • mager skal skåldes eller rengjøres
  • tarmer skal tømmes og rengjøres
  • hoder og føtter skal flås eller skåldes og avbustes.

Rettsakten, 1137/2014, retter seg mot driftsansvarlig i næringsmiddelforetaket (for eks. i et slakteri). Det kan gis lettelser når det gjelder behandling av mager og føtter fra hov- og klovdyr, dersom det samtidig stilles krav om at driftsansvarlig sikrer at:

•    mager skåldes eller rengjøres. Det gis unntak for mager fra unge drøvtyggere som skal brukes til produksjon av løype, der disse kun trenger å tømmes,
•    tarmer tømmes og rengjøres,
•    hoder og føtter flås eller skåldes og avbustes. Mattilsynet kan likevel gi sitt samtykke til at visuelt rene føtter kan transporteres til en godkjent virksomhet, der de vil få den behandlingen som kreves for å kunne brukes til menneskemat.

Det utstyret som behøves for å foreta disse behandlingene, krever store investeringer, noe små og mellomstore slakterier ikke har økonomisk mulighet til. Dette resulterer i at produkter som kan brukes til menneskemat, går tapt.

For å forhindre at produkter som kan brukes til menneskemat, kastes og for å forbedre konkurranseevnen til de små og mellomstore slakteriene, har Kommisjonen endret reglene slik at mager og føtter fra hov- og klovdyr kan forlate slakteriet før de er behandlet som beskrevet over. Dette tillates under forutsetning av at de fraktes til en annen godkjent virksomhet som tar seg av dette. Driftsansvarlig må følge reglene i animaliehygieneforskriften som gjelder for håndtering av spiselige slaktebiprodukter, noe som blant annet innebærer temperaturkrav ved transport og lagring. Produktene blir fraktet under hygieniske forhold ut fra slakteriet og til godkjente virksomheter, hvor de i sin tur blir behandlet før de brukes til humant konsum. Ved omsetning av føtter fra hov- og klovdyr til annen virksomhet skal slakteriet ha tillatelse fra Mattilsynet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet er ikke kjent med at det har vært behov for et slikt unntak for føtter eller mager fra hov- og klovdyr i Norge. Ved utbrudd av sykdom, for eksempel munn- og klovsyke, vil annet dyrehelseregelverk hindre at dyr eller skrotter fraktes ut av det rammede området. Rettsakten antas derfor å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I Norge har vi en tilsvarende problemstilling når det gjelder småfeføtter og når det gjelder småfehoder til produksjon av smalahovud. Mattilsynet foreslo derfor for Kommisjonen at rettsakten ble utvidet til også å omfatte hoder (fortrinnsvis fra småfe). Kommisjonen har valgt å ikke ta hensyn til Norges forespørsel i denne omgangen, men vil se nærmere på problemstillingen når bestemmelsene om kjøttkontroll for småfe skal revurderes.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1137/2014
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32014R1137

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2014
Frist returnering standardskjema: 20.02.2015
Dato returnert standardskjema: 20.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 77/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2014
Høringsfrist: 03.01.2015
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen