Karminsyre i særnærprodukter

Kommisjonsforordning (EU) nr 537/2015 av 31. mars 2015 om endring av vedlegg II Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder vilkårene for bruk og bruk nivået for aluminium innsjøer av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) i næringsmidler til spesielle medisinske formål

COMMISSION REGULATION (EU) No 537/2015 of 31. March 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the conditions of use and the use level for aluminium lakes of cochineal, carminic acid, carmines (E 120) in dietary foods for special medical purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Al- forbindelse av karminsyre (E120) skal brukes for å gjøre medisinske næringsmidler mer appetittvekkende ved å gi dem farge, og vil kunne bidra til å bedre ernæringsstatus for aktuelle pasientgrupper. Denne typen medisinske næringsmidler kan være avgjørende for at visse pasientgrupper får i seg livsnødvendige næringsstoffer.

Det er et teknologisk behov for fargestoffer som er varmestabile og tåler lav pH.  Al- forbindelse av karminsyre (E120) tilfredsstiller dette teknologiske behovet.

Denne saken er diskutert på flere arbeidsgruppemøter mht. for høy grenseverdien for aluminium. Grenseverdien i forslaget til regulering er senket fra 6 mg / kg til 3 mg/kg.

Oppdatering av unionslisten mht. Al- forbindelse av karminsyre (E120) øker ikke den helsemessige risikoen, og var det ikke nødvendig å søke EFSA om en risikovurdering.

Utkastet til regulering endrer vedlegg II i tilsetningsstofforskriften ved at det settes inn en fotnote 88 i næringsmiddelkategori 13.2 Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5) for bruk av gruppe III – Fargestoffer med kombinert grenseverdi.

Fotnote (88) lyder: "Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer er 3 mg / kg, og bare i flytende varmebehandlede produkter. Ingen andre aluminiumlakker kan anvendes." I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at endringen i medisinske næringsmidler ved å gjøre dem mer appetittvekkende vil kunne bedre ernæringsstatus for visse pasientgrupper. De grenseverdiene som settes for aluminium innebærer ikke noen økt helsemessig risiko av betydning..
Gjennomføring av godkjennelsen i norsk rett fører hverken til økt eksponering  av betydning eller økt helsemessig risiko for den øvrige befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  
 

Vurdering

Mattilsynet mener dette er et nisjeprodukt som skal gis til pasientgrupper med særskilt behov for livsnødvendige næringsstoffer, og med aluminiumskonsentrasjonen på 3 mg/kg anser vi forslaget som akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 537/2015
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R0537

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2015
Frist returnering standardskjema: 15.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 13.03.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker