Nøkkelinformasjon for investeringsprodukter (PRIIPs)

Europaparlaments – og rådsforordning om nøkkeldokumenter for informasjon om sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs)

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt av Rådet og Europaparlamentet, og er offentliggjort i Official Journal. Forordningen trer i kraft i EU to år etter offentliggjøringen. EU-kommisjonen har foreslått ny frist for anvendelsen av PRIIPs-forordningen: 1. januar 2018.

Lenke til Rådsvedtak 10.11.2014 (endelig vedtak; kompromiss med Europaparlamentet)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%2091%202014%20INIT

Det er vedtatt nivå 2-regler for PRIIPs. Disse er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017. Disse gir supplerende og detljerte regler om tekniske standarder for presentasjon, gjennomgang mv. av den nøkkelinformasjonen som skal gis.

Finansdepartementet sendte saken på alminnelig høring 18. mai 2017, med høringsfrist 20. august 2017.

Forordningen stiller krav om at alle ikke-profesjonelle investorer gis et tresiders, standard format nøkkelinformasjonsdokument, såkalt «KID» (Key Information Document») før de signerer kontrakt om kjøp av sammensatte investeringsprodukter, såkalt «PRIIPs» (packaged retail and insurance-based investment products).Kravene til utarbeidelse av nøkkelinformasjon gjelder på tvers av bank-, forsikrings- og verdipapirsektoren. Formålet er å hjelpe investorene til å forstå og sammenlikne sammensatte investeringsprodukter, estimere totale kostnader ved investeringen, samt være oppmerksom på risiko-/avkastningsprofilen. Nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) skal være klart adskilt fra reklame, og være samsvarende med de bindende avtaledokumentene.

Forordningen er ikke til hinder for at medlemstatene regulerer krav om nøkkelinformasjon også for produkter som faller utenfor forordningens virkeområde, så som pensjonsprodukter. 

Det er vedtatt nivå 2-regler til PRIIPs. Disse er fastsatt i Kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017, og gir supplerende og detaljerte regler om tekniske standarder for presentasjon, gjennomgang mv. av den nøkkelinformasjonen som skal gis.

Rettslige konsekvenser

Forordningen er EØS-relevant, og forventes inntatt i EØS-avtalen. EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Øk. og adm. konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen antas å være EØS-relevant.

Forordningen gir myndighet til EUs finanstilsyn EIOPA.

Gjennomføring i norsk rett krever endringer i flere lover på finansmarkedsområdet.

Andre opplysninger

Forordningen tilhører vedlegg IX til EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)352
Rettsaktnr.: 1286/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1286

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2014
Frist returnering standardskjema: 01.04.2015
Dato returnert standardskjema: 09.09.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.05.2017
Høringsfrist: 20.08.2017
Frist for gjennomføring: 01.01.2018

Lenker