Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Søtstoffer i smørbare frukt- eller grønnsakprodukter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1092/2014 av 16. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av søtstoffer i smørbare frukt- eller grønnsakprodukter

Commission Regulation (EU) No 1092/2014 of 16 October 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in certain fruit or vegetable spreads

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Beskrivelse

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av søtstoffer i smørbare frukt- eller grønnsakprodukter.

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler og vilkår for bruk.

Denne endringen er basert på en søknad om godkjenning av bruk av søtstoffer i alle produkter i næringsmiddelkategori 04.2.5.3 «Andre smørbare produkter av frukt og grønnsaker» i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

Rådsdirektiv 2001/113/EF beskriver og definerer syltetøy, gelé og marmelade. Produktene er i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innplassert i næringsmiddelkategori 04.2.5.1 «Syltetøy ekstra og gelé ekstra, som definert i direktiv 2001/113/EF» og i næringsmiddelkategori 04.2.5.2 «Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepure, som definert i direktiv 2001/113/EF». I begge disse kategoriene kan søtstoffene aspartam (E 951), neotam (E 961) og aspartam-acesulfamsalt (E 962) brukes i energiredusert syltetøy, gelé og marmelade. Næringsmiddelkategori 04.2.5.3 «Andre smørbare produkter av frukt og grønnsaker» omfatter både smørbare frukt- og grønnsakprodukter, mens aspartam (E 951), neotam (E 961) og aspartam-acesulfamsalt (E 962) er begrenset  til «Bare smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker».

En utvidelse av bruksområdet til disse søtstoffene til å gjelde alle andre energireduserte lignende smørbare frukt- eller grønnsakprodukter vil gjøre det mulig å bruke dem på samme måte som i energiredusert syltetøy, gelé og marmelade. Smørbare frukt- og grønnsakprodukter er et alternativ til syltetøy, gelé og marmelade. Godkjenning av søtstoffer i disse produktene vil verken føre til økt eksponering eller helsemessig risiko.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be European Food Safety Authority (EFSA) vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdateringen ikke medfører økt helsemessig risiko. Utvidelsen av bruksområdet for søtstoffer til smørbare frukt- og grønnsakprodukter har ingen betydelig innvirkning på den totale eksponeringen. EFSA har derfor ikke blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 16.oktober 2014, dvs. 5. november 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at endringene med hensyn til godkjenning av bruk av søtstoffer i smørbare frukt- og grønnsakprodukter gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby en større variasjon i energireduserte smørbare frukt- og grønnsakprodukter.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig    

Mattilsynet mener at endringene med hensyn til godkjenning av bruk av søtstoffer i smørbare frukt- og grønnsakprodukter gir et alternativ til vanlig syltetøy, gelé og marmelade. Godkjenning i disse produktene vil verken føre til økt eksponering eller helsemessig risiko.

Videre mener Mattilsynet mener at godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby en større variasjon i energireduserte smørbare frukt- og grønnsakprodukter.                                                               

Mattilsynet legger til grunn at godkjenning av bruk av søtstoffer i smørbare frukt- og grønnsakprodukter verken fører til økt eksponering av betydning eller økt helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at godkjenning av bruk av søtstoffer i smørbare frukt- og grønnsakprodukter vil gi et større utvalg av energireduserte smørbare produkter og verken fører til økt eksponering eller økt helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1092/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R1092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2014
Frist returnering standardskjema: 05.11.2014
Dato returnert standardskjema: 04.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 046/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2014
Høringsfrist: 04.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen