Vet - tredjelandsliste kjæledyr

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1160/2014 av 30. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og områder

Commission Regulation (EU) No 1160/2014 of 30 October 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig som den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 17. november 2014 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23, tredje ledd. Forskriften er fastsatt uten høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten tilføyer Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia på listen i del C i vedlegg II til forordning (EU) nr. 998/2003. Denne listen omfatter tredjestater og områder som regnes som fri for rabies eller hvorfra forflytning av kjæledyr ikke antas å medføre større risiko for spredning av rabies til EU enn forflytning av kjæledyr mellom EU-medlemsstatene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer at kravet om rabiesantistoffkontroll av hunder, katter og ildere som innføres til Norge fra Makedonia opphører. Det er kostnadsbesparende for dyreeierne. Lempeligere innførselsvilkår/reduserte innførselskostnader kan bidra til at innførselen øker. I så fall kan det offentlige (Tollvesenet og Mattilsynet) komme til å måtte bruke større ressurser på grensekontroll av hunder, katter og ildere fra Makedonia.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1160/2014
Celexnr.: 32014R1160

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 20.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker