NPA 2014/24

NPA 2014/24 – Certification Specifications for Standard Changes & Standard Repairs (CS-STAN) forslag til endring av forordning (EU) nr. 748/2012

NPA 2014/24 – Certification Specifications for Standard Changes & Standard Repairs (CS-STAN)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA publiserte 6. oktober 2014 NPA 2014/24 “Certification Specifications for Standard Changes & Standard Repairs (CS-STAN).”

EASA gjennomfører en høring av forslaget som er åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part. Høringsfristen er 6. januar 2015. Alle mottatte kommentarer vil bli innarbeidet i et svardokument (CRD) som vil bli kunngjort av EASA. Interesserte gis også mulighet til senere å kommentere CRD. Etter ferdigstilling av saken hos EASA, vil saken bli oversendt til Kommisjonen og sendt til behandling i EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.

I tilknytning til det foreslåtte regelverket vil EASA utarbeide veiledningsmateriale i form av AMC og GM.

Sammendrag av innhold

EASA har publisert NPA 2014/24, som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner.

I Norge er forordning (EU) nr. 748/2012 implementert gjennom forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

EASAs forslag til endring av regelverket NPA 2014/24 (Notice of Proposed Amendment) løser et proposjonalitetsproblem. Det vil tillate en enklere prosess for design og utførelse av enkelte endringer og reparasjoner for visse fly opp til 5 700 kg MTOM, helikoptre opp til 3 175 kg MTOM, samt for de fleste seilfly, ballonger og luftskip (som definert i ELA1 eller ELA2). Det spesifikke målet med dette forslaget er å skape trygge og kostnadseffektive sertifiseringsspesifikasjoner, definere detaljerte akseptable metoder, teknikker og praksis, herunder krav til deler, merking og instruksjoner for fortsatt luftdyktighet for å tjene som vedlikeholdsdata for å implementere standardendringer og reparasjoner.

Begrepene standardendringer og standardreparasjoner ble introdusert med forordning (EU) nr. 748/2012 (punkt 21A.90B og 21A.431B) og tillater under visse forhold og for enkelte flytyper modifikasjon av utformingen av et luftfartøy uten å følge den utforming som godkjenningsprosessen er beskrevet i 21.A.95, 21.A.97 og 21.A.437. Disse standardendringer og reparasjoner krever ikke en konstruksjonsgodkjenning utstedt av EASA eller en DOA (designorganisasjon). For å kunne benytte disse ordningene er det nødvendig å etablerere tilhørendede sertifiseringsspesifikasjoner (CS-STAN) i regelverket. Denne NPA inneholder det første forslag (fase 1) for CS-STAN. I fremtiden kan CS-STAN bli utvidet på bakgrunn av erfaringene samt nye forslag som tilbys av berørte interessenter (fase 2). NPA 2014/24 inneholder også GM til Part-M og Part-21 for å lede prosessen i forbindelse med deres gjennomføring.

De foreslåtte endringene er forventet å forenkle regelverket for enkle endringer og reparasjoner i visse luftfartøyer når disse oppfyller akseptable metoder. Det forventes at dette vil ha en positiv innvirkning på driften av de berørte fly i Europa og fremme allmennfly-segmentet (GA). I tillegg vil en forenklet prosedyre for utførelse av standardendringer og standardreparasjoner begrense den ulovlige praksis som tildels eksisterer ved at noen eiere ikke har fulgt reglene i forbindelse med endringer på flyet. Dette forslaget vil oppmuntre til installasjon av sikkerhetsutstyr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Dersom forslaget i NPA 2014/24 blir vedtatt som en endringsforordning til forordning (EU) nr. 748/2012, vil endringsforordningen kunne gjennomføres gjennom endring av forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tilbakemeldinger fra industrien og operatører har vært at regelverket for allmennfly-segmentet har blitt for tungt etter innføringen av dagens tekniske regelverk og at det har medført en administrativ byrde for eierne av disse flyene. Dette har bidratt til en negativ utvikling når det gjelder denne delen av luftfarten. Det foreslåtte regelverket vil innebære forenklinger, noe som sannsynligvis vil innebære reduksjon av kostnader for de berørte aktørene.

Rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil måtte oppdatere referanser i prosedyrer og maler, noe som er beregnet å ta 2-3 dagsverk. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for andre norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet har sendt NPA 2014/24 på nasjonal høring i perioden 22. oktober 2014 til 1. januar 2015.                                                                                                                          

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på forslaget i NPA 2014/24 og mener forslaget vil bidra til å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Luftfartstilsynet finner forslaget slik det lyder per i dag EØS-relevant og akseptabelt. Det er per i dag ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 22.10.2014
Høringsfrist: 01.01.2015
Frist for gjennomføring: