Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veterinærsertifikat, import av kjøttprodukter fra tamsvin

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 29. oktober 2014 som endrer vedlegg III til beslutning 2007/777/EF som omhandler trikinkravene i veterinærsertifikatet til bruk ved import til unionen av visse kjøttprodukter fra tamsvin

Commission implementing decision of 29 October 2014 amending Annex III to Decision 2007/777/EC as regards animal health requirements for Trichinella in the model veterinary certificate for imports into the Union of certain meat products derived from domestic porcine animals

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.10.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer veterinærsertifikatet til bruk ved import av visse kjøttprodukter fra tamsvin til EU/EØS. Bakgrunnen er en tidligere endring i trikinforordningen, forordning (EF) nr. 2075/2005, om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt, som gjør det mulig å unnta tamsvin fra trikintesting under visse forutsetninger. Den tidligere endringen sier også at driftsansvarlige for en anerkjent besetning kun kan importere dyr fra en besetning som også er anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold.

Veterinærsertifikatet endres slik at avsenderland må krysse av en av følgende punkter:

-kjøttproduktet kommer fra tamsvin med negativ trikinprøve eller har blitt frysebehandlet eller,

-kjøttproduktet kommer fra tamsvin tilhørende en besetning som er anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold eller fra dyr er yngre enn 5 uker.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer Forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Rettsakten går etter forenklet prosedyre og vil derfor ikke bli hørt.

I en overgangsperiode frem til 31. mars 2015 kan kjøttprodukter fra tamsvin tas inn i EU/EØS med den gamle utgaven av veterinærsertifikatet, under forutsetning at sertifikatet er signert før 1. mars 2015.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, privatpersoner eller Mattilsynet, da den oppdaterer veterinærsertifikatet etter allerede gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser dokumentet som EØS-relevant og akseptabelt, da den oppdaterer veterinærsertifikatet med informasjon som er essensiell for å kunne ta i bruk gjeldende regelverk om offentlig kontroll av trikiner (trikinforordningen).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 759/2014
Celexnr.: 32014D0759

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 26.01.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen