Aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i visse næringsmiddelkategorier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 923/2014 av 25. august 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruken av aluminiumslakker av riboflaviner (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i visse næringsmiddelkategorier og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder spesifikasjoner for riboflaviner (E 101)

Commission Regulation (EU) No 923/2014 of 25 August 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of aluminium lakes of riboflavins (E 101) and cochineal, carminic acid, carmines (E 120) in certain food categories and Annex to Regulation (EU) No 231/2012 as regards the specifications for riboflavins (E 101)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) godkjennes for bruk i visse næringsmiddelkategorier. Rettsakten endrer også spesifikasjonene for riboflavin (E101) i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

European Food Safety Authority (EFSA) vurderte eksponeringen av aluminium fra aluminiumholdige tilsetningsstoffer i 2008, og senket på grunn av denne risikovurderingen det tolerable ukentlige inntak (TWI) for aluminium til 1 mg/kg kroppsvekt/uke. For å sikre at den reviderte TWI ikke overskrides, ble betingelsene for bruk og bruksnivåer for aluminiumholdige tilsetningsstoffer i næringsmidler, inkludert aluminiumslakker av fargestoffer, endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012. Forordningen flytter aluminiumslakker av fargestoffer fra tabell 1; alle fargestoffer i del B i vedlegg II til en ny tabell 3; fargestoffer som kan brukes i form av lakker i del A av vedlegg II. Denne endringen førte til at bare de fargestoffene med kombinert grenseverdi kan benyttes i lakkform. I de næringsmiddelkategoriene der disse er tillatt, er det innført bestemmelser om maksimumsgrenser for aluminium som kommer fra aluminiumslakkene.

Aluminiumslakkene av fargestoffene er mer lys-, pH- og varmestabile. Disse forbedrede teknologiske egenskapene forhindrer fargeblødning og falming og aluminium-fargestoff-komplekset gir en annen fargetone enn fargestoffet i seg selv. Disse egenskapene gjør at aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) oppfyller et teknologisk behov i enkelte næringsmidler som skal varmebehandles eller ha en farge som ikke kan oppnås med de vanlige fargestoffene.

Godkjenning av aluminiumslakker av riboflavin er et alternativ til allerede godkjente aluminiumslakker av andre gule farger i næringsmidler. Videre er de forespurte brukermengdene for aluminiumslakker av kochenille, karminsyre og karminer (E 120) lave og utvidelsen av bruk er enten til nisjeprodukter eller til produkter som barn vanligvis ikke spiser. Det blir tillatt et høyere brukernivå i pasteurisert fiskerogn for å kunne garantere en stabil farge i løpet av lagringstiden for produktet.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008, skal Kommisjonen be EFSA vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdateringene ikke medfører økt helsemessig risiko. Da godkjenningen av aluminiumslakker av riboflavin og utvidet bruk av aluminiumslakker av (E 101) kochenille, karminsyre og karminer (E 120) ikke har noen betydelig innvirkning på den totale eksponering for aluminium, har ikke EFSA blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Forordningen endrer spesifikasjonene ved at en setning om at riboflavin (E 101i) og riboflavin-5-fosfat (E 101ii) kan benyttes i form av aluminiumslakker.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 25. august 2014, dvs. 15. september 2014

Merknader
 

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at endringene når det gjelder godkjenning av aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i visse næringsmidler verken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Videre mener Mattilsynet at godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig                                                                                

Mattilsynet legger til grunn at godkjenning av aluminiumslakker av riboflavin (E 101) ikke fører til økt eksponering av aluminium. Utvidet bruk av aluminiumslakker av kochenille, karminsyre og karminer (E 120) er hovedsakelig i næringsmidler som det ikke forventes at barn spiser og angitte bruksmengder medfører ikke økt helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruk av aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i visse næringsmidler vil gi mer fargestabile produkter og at den økte eksponeringen av aluminium ikke fører til økt helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 923/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0923

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.10.2014
Høringsfrist: 14.12.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker