Forordning 441/2014 - endring av datalinkforordningen

Forordning (EU) nr. 441/2014 - endrer forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til dataforbindelsestjenester i Det felles europeiske luftrommet.

Commission Implementing Regulation (EU) No 441/2014 of 30 April 2014 - amending Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble presentert i Single Sky komitemøte nr. 51 den 22. og 23. oktober 2013. I komitemøtet ble det avklart at det skulle gjennomføres en skriftlig avstemning.

Forordningen ble vedtatt i EU 30. april 2014 og publisert i «Official Journal of the European Union» den 1. mai 2014, med referanse L. 130/37. Forordningen ble tatt inn i EØS avtalen 24. oktober 2014. Forordningen er gjennomført i norsk rett 5. november 2014  gjennom endring av forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for luftrafikkstyring. Forskriften ble gjennomført uten forutgående høring.

Det er besluttet å endre forordning (EF) No 29/2009 i løpet av vinter/vår 2015. I den forbindelse vil foreliggende forordning bli opphevet.

Sammendrag av innhold

Forordordning (EF) nr. 29/2009 fastsetter krav til en samordnet implementering av datalink-tjenester basert på luft-bakke punkt-til-punkt datakommunikasjon (se eget EØS-notat).

I anneks 2 til forordning (EF) nr. 29/2009 defineres luftrommet som forordningen gjelder for.

Kroatia ble medlem av EU 1. juli 2014. Det kroatiske luftrommet må derfor føyes til i listen over luftrom som fremgår av anneks 2 til forordning (EF) nr. 29/2009. Dette er gjort gjennom forordning (EU) nr. 441/2014, som tar «Zagreb FIR» inn i denne listen.


Merknader:

Forordning (EU) nr. 441/2014 endrer som nevnt forordning (EF) nr. 29/2009. Forordning (EF) nr. 29/2009 er hjemlet i rammeforordningene (EF) nr. 549/2004 artikkel 8 (1) og (EF) nr. 552/2004 artikkel 3 (5), som igjen er hjemlet i EF-traktaten artikkel 80.2.

Forordning (EF) nr. 29/2009 er gjennomført i norsk rett i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring § 2 nr. 5. Forordning (EU nr. 441/2014 vil kunne gjennomføres i norsk rett gjennom endringsforskrift til denne forskriften.

Gjennomføringen av forordning (EU) nr. 441/2014 får ingen praktiske, økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/441/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0441

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.05.2014
Frist returnering standardskjema: 13.06.2014
Dato returnert standardskjema: 13.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 235/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.12.2014

Lenker