Ikke-ervervsmessige operasjoner utført av AOC-operatører

AOC luftfartsselskapers ikke-ervervsmessige operasjoner med fly oppført i Operations Specifications (OpSpecs) - NPA 2015-05

Non-commercial operations of aircraft listed in the Operations Specifications (OpSpecs) by an AOC holder - NPA 2015-05

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Regelverksforslaget i NPA 2015-05 er utarbeidet av EASA etter innspill fra en regelverksgruppe sammensatt av eksperter fra nasjonale myndigheter og industrien (EASA RMT.0352/0353). Norske myndigheter har ikke deltatt med representanter i dette arbeidet.

EASA har NPA 2015-05 på offentlig høring fram til 30. juni 2015.

Sammendrag av innhold

I. Bakgrunn

NPA 2015-05 inneholder utkast til en mindre endring av forordning (EU) 965/2012 for å tydeliggjøre reglene som gjelder når en luftfartsoperatør som driver ervervsmessig lufttransport (AOC operatør) utfører ikke-ervervsmessige flyginger.

Bestemmelsen ORO.AOC.125 i forordning 965/2012 inneholder i dag reglene som gjelder når en AOC operatør skal utføre slike ikke-ervervsmessige operasjoner. Bestemmelsen er imidlertid lite spesifikk, og etterlater usikkerhet om hvilke krav som i realiteten gjelder. Dette har medført ulik praksis mellom selskaper og mellom landene i EU-EØS området.

Den direkte bakgrunnen for regelverksforslaget i NPA 2015-05 er to sikkerhetstilrådninger til EASA fra de franske havarimyndighetene, hvor havariundersøkelsene avdekket en sikkerhetsrisiko ved at det ikke finnes tydelige felleseuropeiske regler om dette.

II. NPA 2015-05– nærmere om innholdet i regelverksforslaget

Regelverksforslaget angår kun luftfartsoperatører som utfører ervervsmessig lufttransport (AOC-operatører).

I NPA 2015-05 foreslås det å gjøre noen endringer i den nevnte bestemmelsen ORO.AOC.125:
- Det tydeliggjøres at såkalte «maintenance check flights» skal utføres i samsvar med reglene i forordning 965/2012, Part SPO.
- Det foreslås å endre kravet om at luftfartsoperatørens prosedyren for slike ikke-ervervsmessige operasjoner skal forhåndsgodkjennes av luftfartsmyndigheten. I stedet foreslås det at disse prosedyrene skal notifiseres til luftfartsmyndigheten, som deretter eventuelt kan etterprøve disse som ledd i tilsynet med luftfartsoperatøren.  Hovedbegrunnelsen for denne endringen er:

  •  Tilstrekkelig mulighet for prosedyrekontroll foreligger: Slike ikke-ervervsmessige operasjoner skal inkluderes i luftfartsoperatørens SMS jf. bestemmelsen ORO.GEN.200. Luftfartsmyndigheten har da mulighet til å verifisere at prosedyrene er forsvarlige.
  •  Hensynet til likebehandling: De tilsvarende prosedyrene for ikke-ervervsmessige operasjoner utført av ikke-ervervsmessige luftfartsoperatører (NCC og NCO operatører) skal uansett ikke forhåndsgodkjennes av luftfartsmyndigheten, men verifiseres gjennom etterfølgende tilsyn. Slike operasjoner utført av AOC-operatører innebærer ikke frakt av betalende passasjerer. Dette tilsier at sikkerhetsnivået i reguleringen kan være det samme som ved luftfartsoperasjoner som utføres av NCO/NCC operatører. 
  •  Forholdsmessighet i reguleringen: AOC-operatører er allerede underlagt et mer omfattende tilsynsregime enn NCC og NCO operatører. Av den grunn vurderes det også som tilstrekkelig at AOC-operatørenes prosedyrer for ikke-ervervsmessige operasjoner ikke er gjenstand for særskilt forhåndsgodkjenning, men heller blir verifisert gjennom det løpende tilsynet med operatøren.

 
NPA 2015-05 inneholder også forslag til endring av bestemmelsen ORO.CC.100, hvor det i et nytt pkt. d tas inn en regel som klargjør i hvilke tilfeller det må være kabinbesetning om bord i luftfartøyet når luftfartsoperatøren utfører en ikke-ervervsmessig flyging. Utkastet til ny regel vil innebære at kabinbesetning kan unnlates når luftfartøyet ikke har mer en 19 passasjerer og det er etablert særskilte prosedyrer for å ivareta sikkerheten når flygingen skjer uten kabinbesetning. En slik flyging ikke vil kunne skje med ordinære betalende passasjerer. Hensynene til passasjersikkerhet gjør seg derfor ikke gjeldende på samme måte som ved ervervsmessig lufttransport.

I tillegg til de nevnte endringene i selve forordningen, inneholder NPA 2015-05 utkast til Acceptable Means of Compliance (AMC) og veiledningsmateriale (GM) som skal tydeliggjøre hva prosedyrene for ikke-ervervsmessige operasjoner minst skal inneholde. Dette materialet ventes å medføre mer utførlige og bedre prosedyrer, samt harmonisere kravene til slike operasjoner i EU/EØS-området. EASAs konsekvensanalyse som er tatt inn i NPA 2015-05, viser at dette ventes å ha en nødvendig og positiv flysikkerhets-messig effekt på disse typer luftfartsoperasjoner.

III. Ikrafttredelse og overgangsregler
Utkastet til regler i NPA 2015-05 inneholder så langt ikke forsalg til ikrafttredelses- eller overgangsregler.
 

Merknader

I. Hjemmel i EF-traktaten
Det foreslåtte regelverket vil bli hjemlet i forordning 216/2008 (EASA basisforordningen) artikkel 8(5), som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

II. Gjeldende regler på området
AOC-operatørers ikke-ervervsmessige flyginger med luftfartøyer som er oppført i operasjons-spesifikasjonen reguleres som nevnt over av bestemmelsen ORO.AOC.125 i forordning (EU) nr. 965/2012. Forordningen er gjennomført i norsk rett jf. forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner.

III. Rettslige konsekvenser for Norge
Den rettslige følgen av forslaget i NPA 2015-05 blir at forordning 965/2012 blir endret som nevnt over, og at regelverket blir tydeliggjort ved at det blir utgitt AMC og GM til bestemmelsen ORO.AOC.125. En vedtakelse av forslaget i NPA 2015-05 vil kreve en mindre endring av gjennomføringsforskriften til forordning 965/2012.

IV. Administrative konsekvenser for Norge
For Luftfartstilsynet ventes ikke regelverket som foreslås i NPA 2015-05 å få vesentlige administrative konsekvenser. Reglene medfører ikke annet enn at Luftfartstilsynet gjennom tilsyn må verifisere at de aktuelle luftfartsoperatørene overholder bestemmelsene. Dette vil inngå som del av tilsynsarbeidet Luftfartstilsynet i dag alt fører.

Det er ikke ventet at det foreslåtte regelverket vil få administrative konsekvenser for andre norske myndigheter.

Luftfartstilsynet kan i ikke se at forslaget medfører at Stortingets samtykke må innhentes før gjennomføring av rettsakten. Det antas derfor ikke nødvendig med artikkel 103 forbehold.

V. Økonomiske konsekvenser for private og for offentlige myndigheter i Norge  

Med henvisning til drøftelsen i avsnittet over vil ikke forslaget i NPA 2015-05 ha økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet eller andre norske myndigheter.

Fly- og helikopterselskaper som utfører ervervsmessig lufttransport (AOC-holdere) som ønsker å utføre ikke-ervervsmessig flyging vil måtte etablere (evt. omskrive) prosedyrer som samsvarer med mer utførlige AMC og GM. Dette arbeidet vil ikke kreve store resurser, og må anses å falle innfor luftfartsoperatørenes alminnelige arbeid med å vedlikeholde sine prosedyrer.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært på nasjonal høring eller vært behandlet i spesialutvalget for transport.

Vurdering

Luftfartstilsynet har så langt ingen innvendinger til regelverksforslaget i NPA 2015-05. Forslaget om å gå bort fra kravet til forhånds godkjenning av prosedyrene for ikke-ervervsmessige operasjoner bortfaller, anses ikke å være problematisk ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv. Den samme vurderingen gjelder også forslaget til endring av bestemmelsen om krav til kabinbesetning ved ikke-ervervsmessige operasjoner. Som nevnt over vil ikke betalende passasjerer være involvert i denne typen flyginger. De foreslåtte endringene kan forsvares ut fra hensynene til forholdsmessighet og likebehandling i reguleringen.
Forslagets del om et mer utførlig og tydelig AMG/GM materiale til regelen i om slike ikke-ervervsmessige operasjoner, vil formodentlig fjerne uklarhetene og mangelen på harmonisering som er påpekt som en svakhet med dagens regler. Per i dag deler derfor Luftfartstilsynet EASAs vurdering om at dette vil ha en positiv effekt på flysikkerheten.

EØS relevans: Den kommende rettsakten anses EØS relevant all den tid den gjelder en endring av en rettsakt som er tatt inn i EØS-avtalen. Ettersom NPA 2015-05 kun er et høringsforslag, er det for tidlig å konkludere om rettsaken er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker