Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - fjørfe tredjeland Salmonella og ND - Israel og Ukraina

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/608 av 14. april 2015 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om Ukraina og Israel på listen over tredjeland, godkjennelse av Ukrainas program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høner, krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater i forbindelse med Newcastle disease og bearbeidingskrav for eggprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/608 of 14 April 2015 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Ukraine and Israel in the list of third countries, the approval of the control programme of Ukraine for Salmonella in laying hens, the veterinary certification requirements concerning Newcastle disease and processing requirements for egg products

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble publisert på OJ den 18. april 2015 og trer i kraft i EU den 21. april 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 2160/2003 gir bestemmelser om overvåkningsprogram for salmonella i fjørfebesetninger i EU. For å importere bordegg fra tredjeland stilles det krav om garantier om overvåkningsprogram som er ekvivalente med disse. Relevante garantier og opplysninger om dette er også inkludert i helsesertifikatene i del 2 av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008.

Ukraina er listeført i beslutning 2011/163/EU om godkjente overvåkingsprogram for fjørfe og egg. Etter vurdering av innsendt dokumentasjon har kommisjonen nå funnet at disse overvåkningsprogammene er ekvivalente med EU’s overvåkningsprogram for salmonella. Ukraina gis derfor tillatelse til import av egg i kategori «A». Del 1 av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 endres derfor tilsvarende.

I helsesertifikatene i del 2 av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 gis det spesifikke krav for import fra visse land, basert på sykdomsstatus. Newcastle disease (ND) har forekommet sporadisk i Israel over flere år. Under Kommisjonens inspeksjon i Israel i juni 2014, ble det avdekket flere punkter med utilfredsstillende kontroll av ND i ikke-kommersielle fjørfebesetninger. Dette gjør at Israel ikke oppfyller kravene gitt i direktiv 92/66/EØF.

Israelske myndigheter har prøvd å imøtekomme disse kravene. Til tross for dette har det de siste to årene vært flere utbrudd av ND i landet og en persisterende tilstedeværelse av viruset. Med denne bakgrunnen forbys import av slaktefjørfe, fjørfe til innsetting av fuglevilt og kjøtt fra villfugl. I tillegg kreves det testing av besetninger hvor det importeres levende fjørfe og strutsefugl, samt besetninger som produserer kjøtt eller egg fra disse artene, daggamle kyllinger og rugeegg fra. Oppføringen for Israel i del 1 og del 2, inkludert helsesertifikatene, av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 endres tilsvarende. I vedlegg III, avsnitt I endres bestemmelsene om tilleggsgarantier for ND når det gjelder Israel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 798/2008/EU er gjennomført i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Rettsakten krever derfor en endring av denne forskriften hvor forordningen er tatt inn etter henvisningsteknikken. Helsesertifikatene ligger som vedlegg til denne forskriften og må også endres tilsvarende endringer i rettsakten.

I helsesertifikatene for import av rugeegg fra fjørfe (HEP) og strutsefugl (HER) vises det til forordning (EU) nr. 617/2008 når det gjelder merking av disse. Denne forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

I helsesertifikatene for import av rugeegg fra fjørfe (HEP) og strutsefugl (HER) vises det til forordning (EF) nr. 617/2008 når det gjelder merking av disse. Forordning (EF) nr. 617/2008 er ikke en del av EØS-avtalen og omhandler markedsregulering. Det bør antakelig ikke være en tilpasningstekst til helsesertifikatene som viser til en rettsakt som faller utenfor EØS-avtalen (samme vurderingen ble gjort ift. direktiv 2009/158 som også viser til forordning (EF) nr. 617/2008). Kravene i forordning (EF) nr. 617/2008 til merking av rugeegg, kan vurderes gjennomført på nasjonalt grunnlag i forskrift.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/608/EU
Celexnr.: 32015R0608

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.04.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen