Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - handel med hestedyr tredjelandsliste

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/557 av 31. mars 2015 om endring av vedlegg I til beslutning 2004/211/EF som angår opplysningene om Kina i listen over tredjeland og dele av tredjeland, hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2015/557 of 31 March 2015 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt den 5. mars 2015 og publisert på OJ den 8. april 2015.

Sammendrag av innhold

I forbindelse med hestearrangementet Global Champions Tour den 8.-10. mai 2015 regi av Det Internasjonale Rideforbundet (FEI) i Kina, har kinesiske myndigheten anmodet om anerkjennelse av en hestesykdomsfri sone i storbyområdet Shanghai. Det skal være direkte adgang til sonen fra den internasjonale flyplassen. Den samme sonen har blitt anerkjent i forbindelse med et tilsvarende arrangement i 2014, på bakgrunn av de garantier gitt av myndighetene.

Endringen medfører en endring av vedlegg I av beslutning 2004/211/EU som listefører land og regioner hvor det er tillatt å innføre hester fra. I kolonne 15 av vedlegget justeres datoen for region CN-2, slik at sonen får en gyldighetsperiode fra 25. april til 25. mai 2015. Hensikten er å sikre at registrerte hester som har fått midlertidig utførsel for deltagelse på hestearrangementet Global Champions Tour den 8.-10. mai 2015​ kan tilbakeføres til opprinnelseslandet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringen medfører endring av vedlegg A til forskrift om handel med hestedyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/557/EU
Celexnr.: 32015D0557

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.04.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 13.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen