Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1760 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten

Commission Regulation (EU) amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the flavouring substance p-mentha-1,8-dien-7-al

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.08.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne type rettsakt går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten er på forslagsstadiet og under behandling i EU-kommisjonen.

Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten.

Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer som det europeiske mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering av, eller som EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen av.

Når det gjelder aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al (FL nr. 105.117), konkluderte EFSA den 24. juni 2015 at stoffet er genotoksisk, dvs stoffet kan påvirke arveanlegg. Kommisjonen mener derfor at det er en helserisiko med inntak aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al. Regelverket sier at et aromastoff hvor tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon viser at stoffet utgjøre en risiko for forbrukernes helse, ikke skal stå oppført på EUs unionsliste, jf. 1334/2008 art 4a. I dette tilfellet må derfor p-menta-1,8-dien-7-al (FL nr. 105.117) fjernes fra unionslista.

Overgangsordninger: Matvarer som inneholder aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al og som er lovlig produsert før endringen i unionslisten trer i kraft, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato utløper, jf. artikkel 3.Kommisjonen mener derfor at det er en helserisiko med inntak aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al. Regelverket sier at et  aromastoff hvor tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon viser at stoffet utgjøre en risiko for forbrukernes helse, ikke skal stå oppført på EUs unionsliste, jf. 1334/2008 art 4a. I dette tilfellet må derfor p-menta-1,8-dien-7-al (FL nr. 105.117) fjernes fra unionslista.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1760
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32015R1760

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.10.2015
Frist returnering standardskjema: 13.11.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.08.2015
Høringsfrist: 10.10.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker