Delegert forordning narkotikaprekursorer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1011 av 24. april om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning 2004/273/EF om narkotikaprekursorer og rådsforordning 200/111/EF om regler for overvåkning av handel med narkotikaprekursorer mellom fellesskapet og tredjeland og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1011 of 24 April 2015 supplementing Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors, and repealing Commission Regulation (EC) No 1277/2005

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2015

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er til vurdering i EØS-EFTA landene

Sammendrag av innhold

Narkotikaprekursorer er stoffer som benyttes legalt i industri, men som også kan benyttes til å fremstille narkotika. Som en konsekvens er handel med slike stoffer underlagt restriksjoner. I EU fremgår disse av forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005. Forordningen viderefører de krav som tidligere var fastsatt i forordning (EF) nr. 1277/2005

Forordningen fastsetter betingelsen for å utstede lisenser og registrering. Artikkel 3 gir betingelsene virksomheten må oppfylle for at en lisens skal kunne utstedes. Artikkel 4 angir de tilfellene der det ikke kreves lisens. Artikkel 5 angir betingelsene for registrering mens artikkel 6 angir de tilfeller registrering ikke er nødvendig. Artikkel 8 fastsetter kriterier som virksomhetene skal benytte for å dokumentere handelens lovlige formål. Artikkel 9 angir de opplysninger næringsdrivende skal gi myndighetenes som overvåker handelen.  Artikkel 10 gir betingelser for utarbeidelse av lister over land som skal ha forhåndsvarsel før narkotikaprekursorer sendes til landet.  Artikkel 11 fastsetter kriterier for etablering av forenklede prosederer for slikt forhåndsvarsel som nevnt over. Artikkel 12 fastsetter kriterier for etablering av forenklede prosedyrer for eksporttillatelser. Artikkel 13 gir nærmere bestemmelser om medlemsstatens meldinger til EU-kommisjonen  vedrørende suspensjon og tilbakehold.  Artikkel 14 opphever forordning (EF) nr. 1277/2005 som gav tilsvarende regler.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1011/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2015
Frist returnering standardskjema: 19.10.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: