gjennomføringsforordning narkotikaprekursorer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1013 av 25. juni 2015 om gjennomførelsesbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning 2004/273/EF om narkotikaprekursorer og rådsforordning 2005/111/EF om regler for overvåkning av handel med narkotikaprekursorer mellom fellesskapet og tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1013 of 25 June 2015 laying down rules in respect of Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and of Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2015

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er til vurdering i EØS-EFTA-landene

Sammendrag av innhold

Narkotikaprekursorer er stoffer som benyttes legalt i industri, men som også kan benyttes til å fremstille narkotika. Som en konsekvens er handel med slike stoffer underlagt restriksjoner. I EU fremgår disse av forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005. Forordning 1013/2015 viderefører de krav som tidligere var fastsatt i forordning (EF) nr. 1277/2005. Artikkel 3 gir nærmere regler om prosedyren for utstedelse av lisenser. Artikkel 4 angir hva den enkelte lisens kan dekke, mens artikkel 5 bestemmer hvilket format lisensen skal ha. Artikkel 6 pålegger innehaveren av en lisens å varsle myndighetene om endringer i de opplysninger som ligger til grunn for at lisensen ble utstedt.  Artikkel 7 gir regler om at innehaveren av lisensen skal returnere denne til myndighetene når den ikke lenger er gyldig.  Artikkel 9 gir nærmere regler om prosedyren for registrering, mens artikkel 10 regulerer hvordan operatørene skal formidle informasjon til myndighetene som benyttes for å overvåke handelen med narkotikaprekursorer. Artikkel 11 gir regler om import- og eksporttillatelser for narkotikaprekursorer, mens artikkel 12 gir bestemmelser om den europeiske databasen som gir en oversikt over operatører og brukere av narkotikaprekursorer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1013/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.07.2015
Frist returnering standardskjema: 13.10.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker