Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2345 av 15. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2345 of 15 December 2015 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten gjennomfører endringer og oppdatering i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV er en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten gjennomfører følgende endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

 • Endringer i vedlegg III:

  • Endringer knyttet til Costa Rica, Tunisia, USA, Republikken Korea, Argentina, Canada og India som omfatter opplysninger om kontrollorgan.

  • Endringer knyttet til Australia, Tunisia, Costa Rica og Japan, som omfatter opplysninger om kompetent myndighet.

 • Endringer i vedlegg IV :

  • Det er gjennomført endringer i spesifikasjoner for en rekke kontrollorgan og myndigheter i vedlegget. Av endringer er blant annet utvidelse av geografisk område og produktkategori for anerkjenningen av en rekke kontrollorgan. Videre er det enkelte kontrollorgan som har avsluttet sin aktivitet og er fjernet i vedlegg IV, men det er også nye kontrollorgan som har fått sin søknad vurdert av EU kommisjonen og er inkludert i vedlegget. EU kommisjonen har videre gjort en endring og rydding i vedlegg IV, for å sikre at kontrollorgan for godkjente produktkategorier og tredjeland i henhold til vedlegg III ikke samtidig er med i vedlegg IV. Dette omfatter behov for endringer for totalt åtte kontrollorgan i vedlegg IV som kontrollerer i Canada eller Japan.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten er en av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Rettsakten er knyttet til en pakke med en rekke EU-rettsakter angående økologi som er under vurdering, men som ikke er besluttet innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr.2015/2345 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er overført fra hurtigprosedyre til ordinær prosedyre.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2345
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32015R2345

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.04.2016
Dato returnert standardskjema: 17.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker