EØS-notatbasen

kommisjonsforordning om "Prodcomlisten" for 2015

kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1711 av 17. september 2015 om opprettelse av 2015-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

Commission Regulation (EU) 2015/1711 of 17 September 2015 establishing for 2015 the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2015/1711 gjennomfører rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 om opprettelse av felleskapsundersøkelse om industriproduksjonen innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Det følger av rådsforordningen artikkel 2 (6) at det årlig skal utarbeides en produktliste (”Prodcom-listen”). Produktlisten skal være gjeldende for alle medlemsstatene og er nødvendig for å definere datainnsamlingen og for å kunne foreta datasammenligninger mellom landene. Videre er en produktliste nødvendig for å sikre overensstemmelse mellom industristatistikken og utenrikshandelsstatistikken og for å kunne foreta sammenligninger med EUs produktnomenklatur CPA. I vedlegg til den  nye kommisjonsforordningen fastlegges Prodcom-listen for 2015.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i forarbeidet med forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Vurdering

Andre opplysninger

Rettsakten er behandlet i henhold til hurtigprosedyren. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1711
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1711

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.09.2015
Frist returnering standardskjema: 30.09.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: