EØS-notatbasen

kommisjonsforordning om tilpasning til statistisk produktgrupering etter næring (CPA)

kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/2112 av 23. november 2015 om endring av bilag 1 til forordning (EF) nr. 215/2009 om gjennomføring europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 med hensyn til de dataserier som skal utarbeides for statistikk over foretaksstrukturer og de nødvendige tilpasninger etter revisjonene av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA)

Commission Regulation (EU) 2015/2112 of 23 November 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 251/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the adaptation of the series of data following the revision of the classification of products by activity (CPA)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer danner rammen for innsamling, utarbeidelse, innberetning og evaluering av europeisk statistikk over foretaksstrukturer, aktiviteter og konkurranseevne. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 fastlegger den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikasjonen (CPA). Forordningene er implementert i EØS-avtalen vedlegg XXI (statistikk) og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.
Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikasjonen (CPA) er endret ved forordning (EU) 1209/2014, og det er følgelig også nødvendig å endre kommisjonsforordning (EU) nr. 215/2009 som i bilag 1 fastlegger dataserier, oppdelinger og betegnelser for produkter som skal innberettes på grunnlag av CPA. Endinger er nødvendig for å bevare sammenlignbarhet og overensstemmelse med de produktklassifikasjonsstandarder som anvendes internasjonalt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelig budsjett.

Vurdering

Andre opplysninger

Rettsakten er behandlet i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2112
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2112

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2015
Frist returnering standardskjema: 25.11.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: