Utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer

Forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner COM(2014) 581 final

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til forordning ligger nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Det foreligger ingen opplysninger om når forslaget antas vedtatt.

Arbeidstilsynet er ikke kjent med at Norge deltar i noen ekspertgrupper under Europakommisjonen vedrørende direktiv 97/68/EF. Arbeidstilsynet har imidlertid representanter som mottar informasjon som omhandler saker som blir behandlet i Europakommisjonens ekspertgrupper på området.

Forslaget anses ikke som kontroversielt, men forslaget innehar mange tekniske og definisjonsmessige spørsmål.

Forslaget hører under Spesialutvalget for handelsforenkling.

Sammendrag av innhold

Direktiv 97/68/EF omfatter blant annet tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner. Direktivet nedsetter blant annet grenser for eksosutslipp, utslippsgrenser og luftforurensning. Direktiv 97/68/EF har blitt vesentlig endret ved flere anledninger, senest ved direktiv 2012/46/EU.

Europakommisjonen har funnet en rekke vesentlige mangler ved direktiv 97/68/EF og de senere endringsdirektivene. Europakommisjonen fremmet derfor den 25. september 2014 et forslag til ny forordning om utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner. Formålet med forordningen er å beskytte både menneskers helse og miljøet. Videre vil forslaget prøve å sikre et velfungerende indre marked for mobile maskiner, herunder aspekter vedrørende konkurranseevne og etterlevelse av kravene.

Dagens regler om utslippsgrenser omfatter forbrenningsmotorer installert i et stort spekter av maskiner. Alt fra små håndholdte maskiner til store anleggsmaskiner og lokomotiver. Disse forbrenningsmotorene bidrar vesentlig til luftforurensning og er ansvarlig for omtrent 15 % av nitrogenoksid (NOx) og 5 % av svevestøv (PM) utslippene i EU.

Forordningen vil erstatte dagens direktiv 97/68/EF. Forslaget til ny forordning tar sikte på å videreføre og forbedre de eksisterende krav i direktivet. Forslaget vil i forhold til den eksisterende rettsakt:

  • innføre nye utslippsgrenser som er i tråd med det teknologiske fremskrittet på området og den gjeldende EU-politikk med hensyn til veigående kjøretøy med henblikk på å nå EUs mål for luftkvalitet,
  • utvide anvendelsesområdet med henblikk på å forberede markedsharmonisering (EU og internasjonalt) og for å minimere risikoen for forvridning av markedet,
  • innføre foranstaltninger for å forenkle de administrative prosedyrene og forbedre håndhevelsen, herunder betingelser for bedre markedsovervåkning.

Merknader
Forslaget er under utarbeidelse av foreløpig posisjonsnotat forelagt Petroleumstilsynet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet for kommentarer.

Forslaget til forordningen er fremsatt med hjemmel i EU-traktaten artikkel 114. Artikkel 114 gir hjemmel for å vedta rettsakter om det indre markeds opprettelse og funksjon og skal behandles etter den alminnelige lovgivningsprosedyren i EU-traktaten artikkel 294.

Gjeldende norsk lovgivning og rettslige konsekvenser for Norge: Direktiv 97/68/EF er i dag gjennomført i forskrift om maskiner av 20. mai 2009 nr. 522 vedlegg XII. Forskriftens vedlegg XII er hjemlet i arbeidsmiljøloven og produktkontrolloven. Reglene håndheves av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet på henholdsvis hvert sitt forvaltningsområde. I tillegg er direktivet gjennomført i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 25 om avgasskrav til traktor og motorredskap. Disse reglene håndheves av Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

Det følger av EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a at en forordning som er EØS-relevant skal gjøres til del av den interne rettsorden «som sådan». En slik gjennomføring bør som hovedregel skje ved inkorporasjon, noe som innebærer at det vedtas en lov eller forskriftsbestemmelse som fastsetter at forordningen, i EØS-tilpasset form, skal gjelde direkte i norsk rett.

Vedtakelse av forslaget til forordning vil innebære at direktiv 97/68/EF oppheves, noe som naturlig også vil medføre behov for at dagens forskrift om maskiner vedlegg XII også oppheves. Forordningen må deretter gjøres til norsk rett ved lov eller forskrift. En forskrift vil være mest hensiktsmessig for å kunne holde lovverket oppdatert i forhold til nye vedtakelser i EU. Samtidig vil det kunne være nødvendig å foreta en vurdering av hvorvidt bestemmelsene som vil gjennomføre den nye forordningen kan samles på en mer hensiktsmessig måte enn i dag, hvor bestemmelsene finnes i flere lover og forskrifter.

Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas ikke å føre til administrative konsekvenser ut over ordinært regelverksarbeid, utarbeidelse av informasjonsmateriell og opplæring av aktuelle medarbeidere.

Gruppering av rettsakten:

Dersom gjennomføringen medfører lovendring, må rettsakten grupperes i gruppe 1. Dersom gjennomføringen kan gjøres uten endring i lov kan rettsakten grupperes i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

Arbeidstilsynet har ikke kjennskap til at det foreligger uttalelser fra sakkyndige instanser på det nåværende tidspunkt.

Forslaget til forordning vil bli sendt på nasjonal høring.

Vurdering

Forordningens betydning for norske interesser bør vurderes i lys av en nasjonal høring.

Forslaget til forordning vil medføre behov for endringer i norsk regelverk, blant annet mulige endringer i arbeidsmiljøloven og produktkontrolloven, opphevelse av dagens regler i forskrift om maskiner vedlegg XII og kjøretøyforskriften kapittel 25, samt gjennomføring av forordningen i en ny nasjonal forskrift.

Norske bestemmelser som gjennomfører forordningen vil kunne få rettslige-, økonomiske og administrative konsekvenser både for næringsdrivende og det offentlige som tilsynsmyndighet.

Forslaget til ny rettsakt er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)581
Basis rettsaktnr.: Direktiv 97/68/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: