Administrative bestemmelser ved typegodkjenning av motorsykkel

Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) Nr. 901/2014 av 18. juli 2014 om gjennomføring av europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til de administrative bestemmelser for godkjenning og markedsovervåking av kjøretøy med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler

Commission Implementing Regulation (EU) No 901/2014 of 18 July 2014 implementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rettsakten ble vedtatt 18. juli 2014, og trådte i kraft i EU den 22. august 2014. Forordningen kommer bindende til anvendelse fra 1. januar 2016.

Vegdirektoratet tar sikte på å sende forslag om ny forskrift for MC på høring ila første halvår 2015.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 12.06.15, med høringsfrist satt til 11.09.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 30.10.15, beslutning nr. 244/2015. Forordningen er implementert i ny forskrift av 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel. Forskriften trådte i kraft 1. september 2016

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 901/2014 omhandler administrative bestemmelser i forbindelse med typegodkjenning og markedsovervåking av kjøretøy i klasse L, og er en gjennomføringsrettsakt til forordning (EU) nr. 168/2013 om typegodkjenning og markedsovervåking av to-, tre- og firehjuls kjøretøy.

Forordningen fastsetter gjennomføringstiltak for å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av de administrative bestemmelser for typegodkjenning av nye kjøretøy med to, tre eller fire hjul, samt av systemer komponenter og separate tekniske enheter konstruert og framstilt for slike kjøretøy. Dessuten fastsettes administrative bestemmelser for markedsføring og ibruktaking av deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at vesentlige systemer ikke fungerer korrekt. Denne forordning er utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 72 i forordning (EU) nr. 168/2013.

Forordningen samler alle malene (modellene) for skjemaene som skal brukes i forbindelse med typegodkjenning og registrering av to-, tre- og firehjuls kjøretøy. Det gis også bestemmelser for bruken av disse. Tidligere har det vært vanlig at alle tekniske rettsakter har inneholdt maler av administrative dokumenter. Malene har i tillegg vært en del av typegodkjenningsdirektivet. Dermed har hvert dokument vært regulert av minst to separate rettsakter. Denne samlingen av administrative bestemmelser og dokumentmaler i en forordning anses å være en forenkling i forhold til tidligere ordning. Malenes innhold er endret for å tilpasses utviklingen som har foregått for kjøretøy i klasse L, både med hensyn til den tekniske utviklingen og til utviklingen av de tekniske bestemmelsene. Eksempelvis kan det nevnes ny teknologi i framdriftsmotorer (elektrisk, hybrid) og endring i drivstoff, og videre den planlagte endringen av bestemmelser knyttet til utslipp og miljø.

Forordningen omhandler følgende:

 • Maler for opplysningsskjemaet og informasjonsmappen
 • Maler for fabrikantens uttalelse om holdbarhetstesting og kjøretøykonstruksjonens integritet
 • Maler for fabrikantens attest om adgang til informasjoner fra OBD-systemet og til reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger, som beviser overensstemmelse overfor den godkjenningsmyndigheten
 • Maler for samsvarssertifikat (COC)
 • Maler for fabrikasjonsplate og EU-typegodkjenningsmerket
 • Maler for EU-typegodkjenningsattester
 • Nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsattester
 • Format på prøverapporten og mal for vedlegget med prøveresultater
 • Mal og nummereringssystem for attesten som gir tillatelse til markedsføring og ibrukstaking av deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at vesentlige systemer ikke fungerer korrekt
 • Liste over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at vesentlige systemer ikke fungerer korrekt

Merknader
Rettslige konsekvenser

EU-hjemmel

Forordning 901/2014 er en delegasjonsrettsakt, vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning

Gjeldende norsk regelverk for motorsykkel er implementert i fagkapitlene samt i vedlegg 1 til forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Overgangsforskrift

Ettersom det vil kunne komme motorsykler som er typegodkjent i henhold til den nye rammeforordningen med delegerte rettsakter før 2016, har det blitt laget en overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b. Ved forskriftsendring av 6. juni 2014 ble det tatt inn en referanse til forordning 901/2014 i § 6-3b. Bestemmelsen skal sikre at typegodkjente kjøretøy aksepteres i Norge, i tråd med føringer i rammeforordning 168/2013.

Norsk gjennomføring og administrative konsekvenser

Rammeforordning 168/2013 med delegerte rettsakter, herunder forordning 901/2014, vil bli implementert i en ny, egen forskrift for MC. Som utgangspunkt vil ikke implementeringen av forordningen innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme en ny forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen vurderes ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning. Forordningen vurderes å høre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Som beskrevet tidligere omhandler forordning (EU) nr. 901/2014 administrative bestemmelser i forbindelse med typegodkjenning og markedsovervåking av kjøretøy i klasse L, og er en gjennomføringsrettsakt til forordning (EU) nr. 168/2013 om typegodkjenning og markedsovervåking av to-, tre- og firehjuls kjøretøy. Følgelig er alle områder som reguleres av denne forordningen enten hjemlet direkte i forordning (EU) nr. 168/2013 eller i en av dennes delegerte forordninger, 3/2014, 44/2014 og 134/2014.

Nærmere om nummerering

Forordningen gir bestemmelser om nummerering av typegodkjenninger for hele kjøretøy, systemer, komponenter og separate tekniske enheter. Det gis bestemmelser både for merkingen på kjøretøyet og hvordan nummereringen skal framkomme i typegodkjenningsdokumentene. For systemer, komponenter og separate tekniske enheter benyttes det en alfanumerisk kode i tillegg til forordningens nummer, slik at det kan identifiseres hva slags system, komponent eller teknisk enhet som er typegodkjent. Eksempelvis vil et lydsignal identifiseres med bokstaven N i tillegg til forordning 3/2014.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgruppen MCWG (MotorCycle Working Group), der forordningen har vært drøftet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 901/2014
Basis rettsaktnr.: 168/2013
Celexnr.: 32014R0901

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2014
Frist returnering standardskjema: 03.10.2014
Dato returnert standardskjema: 27.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 244/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.06.2015
Høringsfrist: 11.09.2015
Frist for gjennomføring: 01.07.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 01.09.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.06.2016

Lenker