Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny liste over forsvarsrelaterte produkter

Direktiv 2014/108/EU av 12. desember 2014 om endring av direktiv 2009/43/EF mht. listen over forsvarsrelaterte produkter

Commision Directive 2014/108/EU of 12 December 2014 amending Directive 2009/43/EC as regards the list of defence related products

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Endringsdirektivet ble vedtatt av kommisjonen 12. desember 2014 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF). Det forutsettes at medlemsstatene iverksetter direktivet innen 16 mars 2015.

Sammendrag av innhold

Ved endringsdirektiv 2014/108/EU erstattes, for femte gang, vedlegget d.v.s listen over forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43/EF ICT- direktivet. Vedlegget erstattes rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte produkter innenfor EU/EØS  området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning

ICT-direktivet er innlemmet i EØS avtalen og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013. Listen over forsvarsrelaterte produkter er vedlegg I til forskriften.

Rettslige konsekvenser

Listen over forsvarsrealterte produkter må innarbeides som nytt vedlegg I til forskrift nevnt over.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Endrtingsdirektivet medfører ingen substansendringer ift. ICT-direktivet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/108/EU
Celexnr.: 32014L0108

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen