Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spesifikke produkter av animalsk opprinnelse - tredjelandslister og helsesertifikatkrav

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av xxx med lister over tredjeland, deler av tredjeland og territorier fra hvilke medlemsstatene må godkjenne innførsel til unionen av spesifikke produkter av animalsk opprinnelse beregnet for konsum, som fastlegger helsesertifikatskrav og som endrer forordning (EF) no 2074/2005 og som opphever vedtak 2003/812/EF

Commission implementing regulation (EU) .../... of xxx drawing up lists of third countries, parts of third countries and territories from which Member States are to authorise the introduction into the Union of certain products of animal origin intended for human consumption, laying down health certificates requirements, amending Regulation (EC) no 2074/2005 and repealing Decision 2003/812/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Saken er tidligere behandlet i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken (sist 20. januar 2015), Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) import og eksport og SCoPAFF, biologisk trygghet (sist 21. april 2015). Saken skal 19. mai 2015 igjen diskuteres i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler forslag til gjennomføringsforordning som fastsetter tredjelandslister og helsesertifikater for innføring av visse næringsmidler av animalsk opprinnelse til EU. Disse næringsmidlene omfatter froskelår, snegler, gelatin, kollagen, visse høyraffinerte produkter, materiale for produksjon av gelatin og kollagen, honning, dronninggelé og andre biavlsprodukter. Høyraffinerte produkter omfatter chondroitin sulphate, chitosan, glucosamine, rennet og isinglass.

Se også EØS-notat for dokument SANTE/10366/2015. Forslag til rettsakten her og rettsakt dokument SANTE/10366/2015, var tidligere slått sammen i en rettsakt som het SANCO/7195/2011 som har vært diskutert i flere år. Høsten 2014 skiftet rettsakten nummer fra SANCO/7195/2011 til SANCO/12678/2014.  Nå er tidligere dokument SANCO/12678/2014 delt opp i 2 nye rettsakter pga. forskjellige godkjenningsprosedyrer og dokumentnummer er endret til SANTE/10366/2015 (se eget EØS-notat) og SANTE/10224/2015 (rettakten i notatet her).

Forordningen fastsetter tredjelandslister, men etablerer også lister over tredjeland for transitt av materiale for produksjon av gelatin og kollagen. Forordningen inneholder modeller for helsesertifikater knyttet til angitte produkter, hvilket medfører en endring av forordning (EF) nr. 2074/2005. Kommisjonen ønsker å samle reglene som angår opplistede produkter i én rettsakt med formål om å forenkle regelverket. Samtidig foreslås det å oppheve vedtak 2003/812/EU om import av hare og kanin, kjøttprodukter av disse og kjøtt fra ville fugler som jaktes. Grunnen er at vedtakets bestemmelser er flyttet over til henholdsvis forordning (EU) nr. 119/2009 og vedtak 2007/777/EU.

Forslaget må til teknisk avstemming før høring etter avtalen om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 22. desember 2008 nr 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet er positiv til harmonisering og forenkling av regelverket  og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen