Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Listeføring melk Bulgaria

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/225 av 11.februar 2015 om endring av vedlegg I og II til beslutning 2009/861/EU når det gjelder overgangsbestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 853/2004 om produksjon av rå melk som ikke er i tråd med regelverket i visse virksomheter som foredler melk i Bulgaria.

Commision implementing Decision (EU) 2015/225 of 11 February 2015 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the Europeen Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder et vedlegg som erstatter tidligere vedlegg med en liste over virksomheter i Bulgaria som er gitt en overgangsordning når det gjelder rå melk til 31. desember 2015. Overgangsordningen gjør at melkebearbeidingsvirksomheter som ikke tilfredsstiller kravene i animaliehygieneforskriften, fortsatt kan omsette sine produkter, men kun på det nasjonale marked i Bulgaria. Når Bulgaria tiltrådte fellesskapet 1. januar 2007 var det flere melkebearbeidingsvirksomheter som ikke oppfylte kravene i animaliehygieneforordningen, noe som medførte at det ble innført en overgangsordning. Bulgaria har fortsatt virksomheter som ikke oppfyller kravene, og listen i vedlegget er nå oppdatert. Bulgaria skal før 31. desember 2015 sikre oppfyllelse av regelverkskravene i alle landets virksomheter, og i tillegg sørge for at de som etter hvert oppfyller alle krav står på listen over godkjente virksomheter og at de som foreløpig ikke tilfredsstiller disse kravene, står på en annen liste. Bulgaria har etablert en arbeidsplan for å oppnå etterfølgelse av EUs regelverk på området.

Bulgaria skal gi kommisjonen regelmessige oppdateringer hva gjelder fremdriften av virksomhetsgodkjenning når det gjelder oppfyllelse av kravene i animaliehygieneforordningen samt på systemet for henting og transport av den ikke-godkjente melken. Bulgaria skal i tillegg foreta hensiktsmessige tiltak for å sikre at antall virksomheter som ikke følger unionens krav reduseres etter en gitt plan.

Merknader

Rettsakten endrer ikke norsk regelverk og får ingen praktiske konsekvenser for Norge. Norge utarbeider ikke regelverk på området, men viser til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende.

Rettsakten er nøytral i forhold til regelverksforenkling og antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/225/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/861
Celexnr.: 32015D0225

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2015
Frist returnering standardskjema: 15.06.2015
Dato returnert standardskjema: 05.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen