Endring av unionslisten for fem aromastoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/178 av 10. februar 2016 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/178 of 10 February 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder fjerning av fem aromastoffer fra unionslisten.

For fire av disse stoffene, vetiverol (FL No. 02.214), vetiverylacetat (FL No. 09.821), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (FL No. 14.079), og 2-propionylpyrrolin, 1 % i triglyserider fra vegetabilsk olje (FL No. 14.168), har de ansvarlige personene for å plassere disse aromastoffene på markedet nå trukket tilbake søknadene. Derfor bør disse aromastoffene fjernes fra unionslisten.

Med hensyn på stoffet metyl-2-merkaptopropionat (FL No. 12.266), har personen som er ansvarlig for å plassere stoffet på markedet indikert at personen ikke lenger støtter bruken av stoffet. Derfor bør aromastoffet fjernes fra unionslisten.

Overgangstid

Matvarer som inneholder aromastoffene vetiverol (FL No. 02.214), vetiverylacetat (FL No. 09.821), metyl-2-merkaptopropionat (FL No. 12.266),  2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (FL No. 14.079), og 2-propionylpyrrolin, 1 % i triglyserider fra vegetabilsk olje (FL No. 14.168), som er lovlig markedsført eller merket innen 6  måneder etter at denne forordningen trer i kraft, men som ikke oppfyller kravene på unionslisten, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. jf. artikkel 2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er fem stoffer som nå blir fjernet fra Unionslisten. De ansvarlige for å sette stoffene på markedet støtter ikke lenger bruken. Mattilsynet mener derfor at disse stoffene bør fjernes fra listen over aromastoffer som er tillatt å bruke (Unionslisten).

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 178/2016
Basis rettsaktnr.: 2008/1334
Celexnr.: 32016R0178

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2016
Frist returnering standardskjema: 11.12.2015
Dato returnert standardskjema: 11.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker