EØS-notatbasen

kommisjonsforordning om statistikk om deltagelse av voksne i livslang læring

kommisjonsforordning (EU) nr. 1175/2014 av 30. oktober 2014 om gjennmføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om produksjon og utvikling av statistikk om utdanning og livslang læring, hva gjelder statistikk om deltagelse av voksne i livslang læring og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2010

COMMISSION REGULATION (EU) No 1175/2014 of 30 October 2014 implementing Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, as regards statistics on the participation of adults in lifelong learning and repealing Commission Regulation (EU) No 823/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Formålet med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 er å sikre utarbeiding og utvikling av sammenlignbar statistikk og indikatorer innenfor områdene utdanning, opplæring og annen livslang læring, ved å etablere et rammeverk for pågående datainnsamlinger, og fremtidige innsamlingsbehov.

På grunn av endringer i statistikkbehovene tilbakekalles forordning (EU) nr. 823/2010. I tillegg presiseres det hvilken aldersgruppe som skal omfattes av undersøkelsen, samt hvilke variabler og presisjonsstandarder som skal benyttes. Dette fremgår av vedlegget til forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har svært begrensede administrative og økonomiske konsekvenser

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1175/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1175

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2014
Frist returnering standardskjema: 05.01.2015
Dato returnert standardskjema: 05.01.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: