NPA 2015-17 – Airworthiness reveiw process

NPA 2015-17 – Airworthiness reveiw process – forslag om endring av forordning (EU) 748/2012 og forordning (EU) 1321/2014

NPA 2015-17 – Airworthiness reveiw process

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.11.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EASA publiserte 5. november 2015 NPA (Notices of Proposed Amendment) 2015-17 “Airworthiness reveiw process”.

Høringen som EASA gjennomfører er åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part. Høringsfristen er 05.02.2016. Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i markedet til å besvare høringene fra EASA.  

Det antas at saken vil bli behandlet av EFTA-sekretariatet etter "fast track"-prosedyren.

Ut fra forslaget slik det nå lyder, finner Luftfartstilsynet at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

NPA 2015-17 inneholder forslag til endring av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 748/2012, dvs. gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og hermed forbundet materiell, deler og apparatur og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforordningen) samt forordning (EU) nr.1321/2014 som inneholder gjennomføringsbestemmelser om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforordningen).

Formålet med reglene i forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 1321/2014 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Det har vist seg nødvendig å endre kravene til og prosedyrene for evalueringsprosessen i forbindelse med luftdyktighet; derfor foreslås denne nye rettsakten. Det spesifikke formålet med dette forslaget er å redusere risikoen knyttet til luftdyktighetsinspeksjon:
- Å sikre en tilstrekkelig grad av sikkerhet;
- Revidere kravene uten sikkerhetsfordeler; og
- Gi så klare og enkle krav som mulig for å redusere administrative byrder og lette gjennomføringen.

I tråd med målsettingen om å sikre forholdsmessige og kostnadseffektive regler for allmennflysegmentet (General Aviation/GA) og samtidig opprettholde et akseptabelt nivå av sikkerhet, skal EASA sikre samordning med pågående regelverksprosjekt for Part-M for allmennflyging (FASE I) og (fase II).

Nærmere om innholdet i forslaget

Evalueringsprosessen i forbindelse med luftdyktighet trådte i kraft september 2008 og innførte vesentlige endringer til tidligere nasjonale krav, blant annet en ny rolle for de nasjonale luftfartsmyndigheter (NAA), nye rettigheter for de organisasjoner som innehar en Part- M, Subpart G godkjenning, spesifikke krav til personell som er involvert i denne evalueringsprosessen, beskrivelse av selve prosessen og et luftdyktighetsbevis (ARC).

Artikkel 24 (3) i forordning (EF) nr. 216/2008 krever at EASA vurderer virkningen av gjennomføringen av regelverket. Som følge av aktiviteter som EASA standardiseringsbesøk til medlemsstatene, behandling av artikkel 14-dispensasjoner og spørsmål fra de nasjonale luftfartsmyndighetene (NAA) og interessenter om fortolkning av reglene samt andre tilbakemeldinger, har ledet frem til at EASA lanserte en undersøkelse på området. Undersøkelsen ble sendt til de nasjonale luftfartsmyndighetene og andre interessenter. Resultatet fra undersøkelsen fremgår i NPA 2015-17, kapittel 5.3. Forslagene i A-NPA 2015-17 skal blant annet løse de spørsmål som fremkom som følge av undersøkelsen slik at man:
- Gir klarere krav / veiledning om de aspektene som skaper tolkning / standardiseringsproblemer;
- Fjerner de kravene som ikke gir noen sikkerhetsgevinst;
- Forenkler overføring av fly mellom medlemsstatene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 1321/2014 er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført gjennom forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften), mens forordning (EU) nr. 748/2012 er gjennomført gjennom forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

EASA vil offentliggjøre en beslutning som inneholder de akseptable måter for overensstemmelse (AMC) og veiledningsmateriale (GM), når den nye rettsakten er offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Luftfartstilsynet må endre en del referanser til Part-21 som er gitt i standard brev og prosedyrer. Antakeligvis vil dette i omfang tilsvare 2-3 dagsverk. Endringene antas ikke å få praktiske eller økonomiske konsekvenser for norske organisasjoner eller myndigheter ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget.

NPA 2015-17 sendes på nasjonal høring 01.12.2015 til 05.02.2016. 

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på innholdet i NPA 2015-17, som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Forslaget inneholder ikke problemstillinger av politisk karakter. Det antas at saken vil bli behandlet av EFTA-sekretariatet etter "fast track"-prosedyren.

Ut fra forslaget slik det nå lyder, finner Luftfartstilsynet at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 01.12.2015
Høringsfrist: 05.02.2016
Frist for gjennomføring: