EMIR - RTS om clearingplikt for visse renteprodukter i G4 valutaene

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 av 6.august 2015 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 når det gjelder reguleringstekniske standarder for clearingplikt

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2205 of 6.8.2015 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the clearing obligation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Den delegerte Kommisjonsforordningen ble vedtatt i EU 6. august 2015. Rettsakten kan ikke tas inn i EØS-avtalen før den overordnede rettsakten, EMIR, er tatt inn.

Regjeringen fremmet 15. april 2016 Prop.100 S 2015-2016 hvor det tilrås at Stortinget gir samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Regjeringen fremmet 11. mai Prop. 127 L (2015-2016) med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon.

Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.Lovforslagene ble lagt frem mai 2016 for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Finansdepartementet sendte 10. mai 2016 på høring et utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene, altså øvrige endringer i norsk rett enn selve inkorporasjonsbestemmelsene.

Tilhørende rettsakter til EMIR vil bli fulgt opp etter Stortinget har behandlet Prop.100 S (2015-2016)
 

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter clearingplikt ved gjennomføring av transaksjoner av gitte i OTC-rentederivater i G4 valutaene.  Det gis videre regler om når denne plikten inntrer for ulike kategorier motparter. Første forordning som angir hvilke OTC-derivater som er gjenstand for clearingplikt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Clearingplikt vil medføre økte kostnader for aktører som ikke allerede er tilknyttet en sentral motpart for clearing av de derivatkontrakter som nå blir clearingpliktige. Dette anses å ha størst konsekvens

Vurdering

Den delegerte Kommisjonsforordningen ble vedtatt i EU 6. august 2015. Rettsakten kan ikke tas inn i EØS-avtalen før den overordnede rettsakten, EMIR, er tatt inn.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2205
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32015R2205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker