MiFID II - utkast til utfyllende Kommisjonsforordning om formatet for posisjonsrapportering for verdipapirforetak og markedsplasser

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. .../… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65 om markedet for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske gjennomføringsstandarder om formatet for rapportering av posisjoner for verdipapirforetak og markedsplasser

Commission delegated Regulation (EU) No …/… of [date] supplementing Directive 2014/65 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to implementing technical standards on the format of position reports by investment firms and market operators

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Utkastet til Kommisjonsforordning gir utfyllende bestemmelser til MiFID II (direktiv 2014/65) art. 58 om rapportering av posisjoner i varederivater for markedsplasser og verdipapirforetak, herunder hvilke opplysninger som skal rapporteres.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen