MIFID II - utkast til utfyllende Kommisjonsforordning om krav til publisering av transaksjoner fra APAs (Approved Publication Arrangement) og CTPs (Consolidated Tape Provider)

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. ../... av [... ] som supplerer

Comission delegated regulation (EU) No …/… of […]

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europarlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU  (MiFID II). Forordningen gir regler om krav til publisering av transaksjoner fra APAs (Approved publication arrangement) og CTPs (Consolidated tape provider).

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/65/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen