MIFID II - utkast til utfyllende Kommisjonsforordning om opplysninger som skal inngis ved melding om erverv av betydelig eierandel i verdipapirforetak

Kommisjonsforordning (EU) nr. .../.. av XXX som supplerer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Directive 2004/39/EC and Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for an exhaustive list of information to be included by proposed acquirers in the notification of a proposed acquisition of a qualifying holding in an investment firm

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 27. mars 2015. Se vedlagt rapport.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EC (MiFID I) og 2014/65/EU (MiFID II). Den gir regler om hvilke opplysninger som skal inngå i melding til nasjonal tilsynsmyndighet ved erverv av betydelig eierandel i verdipapirforetak. Nasjonal tilsynsmyndighet skal på grunnlag av blant annet disse opplysningene foreta en vurdering av ervervet.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen