MIFID II - utkast til utfyllende Kommisjonsforordning om skjemaer til bruk ved søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester.

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. ../… av [dd mm åååå] som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske gjennomføringsstandarder i henhold til artikkel 7(5) i Direktiv 2014/65/EU

Draft Commission Implementing Regulation (EU) No ../… of [dd mm yyyy] supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to implementing technical standards pursuant to Article 7(5) of Directive 2014/65/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 28. september 2015

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til EU-direktiv 2014/65 (MiFID II), og inneholder maler og skjemaer som skal benyttes ved søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen