MiFIR - utkast til kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om krav til gjennomsiktighet for makedsplasser og verdipapirforetak hva gjelder obligasjoner, strukturerte produkter, utslippskvoter og derivater

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. …/… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om krav til gjennomsiktighet for markedsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte produkter, utslippskvoter og derivater

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of [date] supplementing Regulation EU No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR). Den gir nærmere regler knyttet til offentliggjøring av opplysninger om ordre og transaksjoner som gjennomføres med obligasjoner, strukturerte produkter, utslippskvoter og derivater, herunder regler om når det kan gis unntak fra disse bestemmelsene.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføre si norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning 600/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen