MiFIR - utkast til utfyllende Kommisjonsforordning om hvilket verdipapirforetak som er ansvarlig for å offentliggjøre volum og pris på en transaksjon

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. …/… av […] som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 når det gjelder tekniske reguleringsstandarder med hensyn til hvilket verdipapirforetak som er ansvarlig for å offentliggjøre volum og pris på en transaksjon.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of […] supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the identification of the investment firm responsible for making public the volume and price of a transaction.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR). Den gir nærmere regler knyttet til hvilket verdipapirforetak som er ansvarlig for å offentliggjøre volum og pris på en transaksjon.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning 600/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen