Spesifikke produkter av animalsk opprinnelse - tredjelandslister og helsesertifikats krav

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 av 28. april 2016 med lister over tredjeland, deler av tredjeland og territorier fra hvilke medlemsstatene må godkjenne innførsel til unionen av spesifikke produkter av animalsk opprinnelse beregnet for konsum, som fastlegger helsesertifikats krav og som endrer forordning (EF) nr. 2074/2005 og som opphever vedtak 2003/812/EF

Commission implementing regulation (EU) 2016/759 of 28 April 2016 drawing up lists of third countries, parts of third countries and territories from which Member States are to authorise the introduction into the Union of certain products of animal origin intended for human consumption, laying down health certificates requirements, amending Regulation (EC) No 2074/2005 and repealing Decision 2003/812/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.04.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. april 2016 og publisert i Official Journal den 14. mai 2016. Mattilsynet har igangsatt arbeid med gjennomføring av rettsakten i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer lister over de tredjeland, fra hvilke EUs medlemsland kan importere bestemte animalske næringsmidler. Rettsakten oppdaterer også de sertifikater som skal brukes ved en slik import.

De animalske næringsmidler det gjelder, er følgende:
-froskelår, snegler, gelatin, kollagen,
-visse høyraffinerte produkter så som: chondroitin sulphate, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass og animosyrer som brukes som tilsettingsstoffer,
-råmateriale for produksjon av gelatin og kollagen,
-behandlet råmateriale for produksjon av gelatin og kollagen,
-honning, dronninggelé og andre biavlsprodukter.

Bakgrunnen for rettsakten er at de sertifikater som i dag brukes ved import av animalske produkter (forordning (EF) nr. 2074/2005) inneholder henvisning til utgått eller ikke oppdatert regelverk, og trenger å oppdateres. I tillegg tar rettsakten inn nye lister over tredjeland og sertifikater som skal brukes ved import av ovenstående animalske næringsmidler.

For å forenkle og tydeliggjøre regelverket på området har kommisjonen valgt at i denne rettsakten samle alle lister over tredjeland, deler av tredjeland og territorier, i tillegg til de ulike sertifikatene, fra hvilke EUs medlemsland kan importere ovenstående produkter. Sertifikatene i forordning (EF) nr. 2074/2005 blir derfor slettet.

Rettsakten inneholder også en liste over de tredjeland, og tilhørende sertifikater, som kan sende råmateriale eller behandlet råmateriale for produksjon av gelatin og kollagen gjennom unionen til et annet tredjeland.

Rettsakten gjør også følgende:
-den opphever beslutning 2003/812/EC, da bestemmelsene i denne hva gjelder import av hare og kanin, kjøttprodukter av disse og kjøtt fra ville fugler som jaktes, har blitt tatt inn i Forordning (EF) nr. 119/2009 og Kommisjonsbeslutning 2007/777/EF,
-den stiller krav til forsendelsen av råmateriale og behandlet råmateriale til produksjon av gelatin og kollagen, ved transitt til/fra Kaliningrad i Russland gjennom Latvia, Litauen og Polen. Bakgrunnen er: 1. praktiske årsaker, ved at det blir veldig lang transportvei hvis forsendelser ikke kan passere gjennom Unionen, 2. dyrehelsemessige årsaker, ved at Unionen ikke er kjent med dyrehelsestatusen i Kaliningrad.

I en overgangsperiode kan sertifikater i forordning (EF) nr. 2074/2005 fortsatt brukes, under forutsetning at de ble signert før 3. desember 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten går etter forenklet prosedyre (jf. EØS-avtalen vedlegg I Innledende del nr. 7 ) og saken skal derfor ikke høres. Rettsakten må likevel gjennomføres i norsk rett. Det er grunn til å stille spørsmål ved hva som er optimal plassering for gjennomføringen. Et alternativ er opprettelse av og gjennomføring i en egen importforskrift for slike produkter. Et annet alternativ er å gjennomføre rettsakten i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Det siste alternativet er antagelig å foretrekke både av hensyn til de forskriften retter seg mot (regler om animaliehygiene samlet på ett sted) og av effektivitetshensyn.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å gi administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen, tilsynet eller privatpersoner.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet er positiv til harmonisering og forenkling av regelverket samt til de materielle endringene som gjøres, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/759/EU
Celexnr.: 32016R0759

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.06.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker