Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1004 av 22. juni 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009

Commission Regulation (EU) 2016/1004 of 22 June 2016 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.08.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt den 22. juni 2016, og ble gjeldende i EU fra 12. juli 2016. Den kom til anvendelse i EU fra 1. juli 2016.

Forordningen vil antatt bli sendt på nasjonal høring ila september 2016.

Sammendrag av innhold

I forodningen er vedlegg IV oppdateret med endringer i følgende ECE.-regulativer :nr. 13,11 13-H, 14.7, 16.6, 58.2, 95.3, 100.2, 107.6, 110.1, 118.2 og 121.1.

Videre fremgår det av artikkel 2 at biler i kategori N2 og N3 fra 1. juli 2016 ikke skal kunne godkjennes i henhold til kravene til sikt som fremgår av direktiv 2003/97/EF.

I artikkel  3 og 4 fremgår det at  ECE-regulativene 107 og 118 (om krav til buss og branntekniske krav til materialer i buss) fra 1. juli 2016 skal oppfylle hhv. ECE-reg.107.5 og 118.1. Ettersom kravene i ECE-reg. 118 og 107 er nye krav vil det være nødvendig at produsentene får tid til å tilpasse seg de nye kravene. Kravene som fremgår av artikkel 3 og 4 hhv. buss og branntekniske krav til materialer i buss er derfor lavere enn det som fremgår av vedlegget til forordningen.

Endringene innebærer konkret:

  • Fra 1. juli 2016 skal typegodkjenning for kjøretøy i kategori N2 og N3 (som er typegodkjent i henhold til direktiv (EF) nr.2003/97 når det gjelder indirekte sikt), ikke lenger anses å være gyldig.
  • Med virkning fra 1. juli 2016 skal kjøretøy i kategori M2 og M3 være godkjent i henhold til ECE-reg.107, som endret ved endringsserie 05 .
  • Det samme gjelder for materialer som brukes innvendig i kjøretøy i buss kategori M3 klasse II og III. Disse må fra 1. juli 2016 oppfylle de branntekniske krav til materialer i buss som er godkjent i henhold til ECE-reg.118, som endret ved endringsserie 01.

Merknader
EU-hjemmel:

Forordning er en endringsforordning, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:

ECE-regulativene 13,11 13-H, 14.7, 16.6, 58.2, 95.3, 100.2, 107.6, 110.1, 118.2 og 121.1. 107.5 og 118.2 er p.t. inntatt i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) vedlegg 1.

Norsk gjennomføring:

Alle endringene i vedlegg til denne forordningen med unntak av ECE 121 og ECE-reg. 100 er allerede tatt inn i norsk forskrift. De endringene som ikke allerede er oppdatert dvs. ECE-reg. nr. 100 og 121 vil bli oppdatert i vedlegget 1 til forskrfit om bil og tilhenger til bil. ECE-reg.118 er implementert i norsk forskfit med med endringsserie 2, ettersom det fremgår av artikkel 4 at  kjøretøy i kategori M3 og M3  skal være godkjent 118.1, må dette kravområdet i forskrfift om bil og tilhenger til bil endres.    

Når regulativene nå endres/oppdateres vil dette bli gjort ved å oppdatere nevnte kravområder i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen (oppdatering av ECE-regulativene) antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikek griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg.

Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge

Andre opplysninger

Norge har deltatt i UNECE-arbeidet, der endringene til ECE-regulativene 107 og 118 har blitt utarbeidet. Videre har Norge vært til stede i TCMV, der forordning 2006/1004 har blitt utviklet.   

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1004/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1004

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2016
Frist returnering standardskjema: 05.08.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 207/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:
Til toppen