MAR - utfyllende forordning om markedsdeltager som gjennomfører markedssonderinger

Kommisjonsdelegerte forordning (EU) 2016/960 av 17. mai 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder for hensigtsmessige ordninger, systemer og prosedyrer for markedsdeltagere som gir (innside) informasjon som ledd i markedssonderinger

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/960 of 17 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures for disclosing market participants conducting market soundings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.08.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelig vedtatt i EU.

Innlemming i EØS-avtalen kan gjøres når hjemmelsrettsakten (forordning 596/2014 (MAR)) er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen supplerer Market Abuse Regulation (MAR) og gir bestemmelser om hva som skal loggføres og opplyses fra markedsdeltaker som videregir informasjon (også innsideinformasjon) i forbindelse med markedssonderinger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring antas ikke å få økonomiske eller admnistrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant.

Når hjemmelsloven (MAR) er vedtatt gjennomført i norsk rett, legges det opp til at denne kommisjonsdelegerte forordningen gjennomføres ved forskrift.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 960/2016
Basis rettsaktnr.: 596/2014
Celexnr.: 32016R0960

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2016
Frist returnering standardskjema: 13.09.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen