MAR - utfyllende forordning om metode for publisering av innsideinformasjon og for utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for så vidt angår tekniske metoder for publisering av innsideinformasjon og for utsatt offentliggjøring, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Commission implementing regulation (EU) 2016/1055

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU
Innlemming i EØS avtalen avventer en løsning på gjennomføringen av ESMA-forordningen ((EU) No 1095/2010) i EØS avtalen. Innlemming er også avhengig av at hjemmelsloven (forordning 596/2014 (MAR)) tas inn i EØS avtalen.
 

Sammendrag av innhold

Forordningen har utfyllende bestemmelser til MAR (EU)596/2014. Den gir bestemmelser av teknisk art om publisering av innsideinformasjon og om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon. Innsideinformasjon skal formidles til markedet på ensartet måte og slik at man er sikker på at markedet mottar informasjon med likt innhold og til samme tid. Dersom utsteder velger å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon må dette loggføres

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen er EØS relevant.
Forordningen kan innlemmes i EØS-avtalen når hjemmelsrettsakten (MAR) er tatt inn i EØS-avtalen. Det legges opp til at denne gjennomføringsforordningen fastsettes ved forskrift når hjemmelsrettakten er gjennomført i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1055
Basis rettsaktnr.: 596/2014
Celexnr.: 32016R1055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen