Økodesign - vurdering av 641/2009 sirkulasjonspumper

Vurderingsstudium av kommisjonsforordning 641/2009 om sirkulasjonspumper

Review study of Commission Regulation (EU) 641/2009 on circulators

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2016

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har igangsatt en studie som skal gjennomgå økodesignforordning 641/2014. Studien skal danne grunnlag for en eventuell revisjon av forordningen i 2017. Studien pågår i perioden mai 2016 - desember 2016. I tillegg skal et teknologisk veikart for sirkulasjonspumper foreligge innen februar 2017.

Artikkel 7 i forordning 641/2014 beskriver hvilke forhold som særskilt skal vurderes i studien:

Kommisjonen skal innen 1. januar 2012 foreta en ny vurdering av metoden for beregning av energieffektivitetsindeks for produktintegrerte sirkulasjonspumper, som fastsatt i nr. 2 i vedlegg II til denne forordning. Kommisjonen skal innen 1. januar 2017 vurdere denne forordning på nytt i lys av den teknologiske utvikling. Ved vurderingen skal det tas sikte på å velge konstruksjonsalternativer som kan muliggjøre ombruk og resirkulering. Resultatene av vurderingene skal framlegges for samrådsforumet for miljøvennlig utforming.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Sirkulasjonspumper har ikke tidligere vært et prioritert produkt for oppfølging fra NVEs side.

Andre opplysninger

Se omtale av sirkulasjonspumper på NVEs hjemmesider

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 641/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker