Økodesign, revisjonsstudie for 641/2009 sirkulasjonspumper

Revisjonsstudie for kommisjonsforordning 641/2009 om sirkulasjonspumper

Review study of Commission Regulation (EU) 641/2009 on circulators

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2016

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har avsluttet en studie som har gjennomgått økodesignforordning 641/2014 med sikte på en eventuell revisjon av forordningen i 2017. Studien pågikk i  mai 2016 - desember 2016. Resultatene fra studien foreligger i en interimrapport publisert november 2016. Etter planen skal det være et møte i samrådsforum i løpet av høsten 2017 der resultatene fra revisjonsstudien/første skisse til revidert forordning fremlegges. Interimrapporten inneholder en vurdering av følgende emner: 

i. eventuiell utvidelse av virkeområdet 

ii. oppdatering av relevante standarder for energieffektive sirkulasjonspumper 

iii. dagens marked for sirkulasjonspumper og nivå på energieffektivitet 

iv. utforming med tanke på gjenvinning, gjenbruk og resirkulerbarhet

v. håndheving av regelverket

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

NVE gjorde oppstarten av studien kjent for norske intessenter ved å publisere en nyhet på NVEs hjemmsider den 29.08.2016. NVE oppfordret norske interessenter til å engasjere seg i studien.

Vurdering

Sirkulasjonspumper er ikke et prioritert produkt for oppfølging fra NVEs side.

Andre opplysninger

Se omtale av sirkulasjonspumper på NVEs hjemmesider

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 641/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker