Økodesign, revisjonsstudie for 641/2009 sirkulasjonspumper

Revisjonsstudie for kommisjonsforordning 641/2009 om sirkulasjonspumper

Review study of Commission Regulation (EU) 641/2009 on circulators

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2016

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det antas at arbeidet med revisjon av forordningen startes med en innkalling til et møte i Samrådsforum høsten 2018.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har avsluttet en studie (2016-2018) som har gjennomgått økodesignforordning 641/2014 for sirkulasjonspumper med sikte på en eventuell revisjon av forordningen i 2018. Studiens sluttrapport ble publisert i april 2018. En sirkulasjonspumpe pumper vann rundt i en krets som i vannbårne varmesystemer. I tillegg kan den brukes til å pumpe tappevann ut til tappekranene.

Studien har vurdert følgende emner: 

i. utvidelse av virkeområdet 

ii. oppdatering av relevante standarder for energieffektive sirkulasjonspumper 

iii. dagens marked for sirkulasjonspumper og nivå på energieffektivitetskravene 

iv. utforming med tanke på gjenvinning, gjenbruk og resirkulerbarhet

v. håndheving av regelverket

Sluttrapporten inneholder blant annet følgende anbefalinger for en eventuell revisjon av forordningen:

  • Virkeområde: Sirkulasjonspumper dedikert til drikkevannssystemer er i dag unntatt fra energieffektivitetskrav. Det anbefales at unntaket fjernes.   
  • Energieffektivitetskrav: Energieffektivitetskravene til sirkulasjonspumpene for drikkevann må utformes slik at det ikke er behov for å harmonisere nasjonalt regelverk for drikkevannssystemer.
  • Tilsyn: Det er behov for å presisere at pumper som både kan nyttes til drikkevannssystemer og til systemer for oppvarming og kjøling, er omfattet av kravene i forordningen. Vurdere om sirkulasjonspumper dedikert for drikkevannssystemer bør merkes. Merket kan feks være et pictogram som viser en tappekran. Et slikt merke vil enkelt informere tilsynsmyndigheter og sluttbrukere om hvilken type pumpe man har med å gjøre.
  • Utforming med tanke på gjenvinning, gjenbruk og resirkulerbarhet: Vurdere å etablere et horisontalt økodesignkrav om at alle motordrevne produkter som inneholder sjeldne jordartmetaller, skal merkes.
  • Nivå på energieffektivitetskravene: Gjeldende energieffektivitetskrav bør ikke skjerpes da kostnaden ved skjerping anses å være større enn nytten. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

NVE gjorde oppstarten av studien kjent NVEs hjemmesider den 29.08.2016.

Vurdering

Sirkulasjonspumper er ikke et prioritert produkt for oppfølging fra NVEs side.

Andre opplysninger

Se omtale av sirkulasjonspumper på NVEs hjemmesider

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 641/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen