6-I

Flyfrakt og post fraktet inn til unionen

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.02.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslag til endring skal diskuteres på AVSEC-møte i mars. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet vil delta på møtet.

Rettsakten vil behandles av EFTA-sekretariatet etter fast track-prosedyren.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.  På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 og i kommisjonsbeslutning 2010/774/EU. Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

Den 22.9.2015 ble ny forordning og beslutning som skal erstatte forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning 2010/774/EU stemt over på AVSEC. Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 og gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 trådte i kraft i EU den 1.2.2016, men de har ikke trådt i kraft i Norge enda.

Det foregår diskusjoner på AVSEC-møtene (Regulatory Committee for Civil Aviation Security) og i en arbeidsgruppe på om en endring av beslutningen er ønskelig. Dersom forslaget som diskuteres blir vedtatt vil det medføre en endring i beslutning C(2015) 8005 så langt det gjelder flyfrakt og post som fraktes til EU fra tredjeland. Endringen vil da gjøres i  tillegg 6-I.  Da innholdet i beslutningen vil være konfidensielt, gjøres det ikke nærmere rede for detaljene i dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Endringen vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen kan medføre noen administrative og økonomiske konsekvenser for norske aktører som flyr frakt eller post fra tredjeland til EU.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: