Endring av aromaforskriftens unionsliste for syv aromastoffer

Kommisjonsforordning (EU) 2016/692 av 4. mai 2016 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2016/692 of 4 May 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser når det gjelder endring for 7 aromastoffer.

EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har avsluttet vurderingen av 7 stoffer som i dag er oppført som aromastoffer under evaluering. Disse aromastoffene ble vurdert av EFSA i aromagruppeevaluering FGE.21rev5. EFSA konkluderte med at disse aromastoffene ikke gir opphav til helsebekymringer ved de estimerte inntaksnivåene. Stoffene føres derfor opp som evaluerte stoffer ved å slette fotnotereferanse 1 og 2 i de aktuelle oppføringene i unionslisten.

Stoffene dette gjelder er: 2-acetyltiofen (FL nr. 15.040), 2-butyltiofen (FL nr. 15.045), 5-etyltiofen-2-karbaldehyd (FL nr. 15.074), 2-heksyltiofen (FL nr. 15.076), 2-oktyltiofen (FL nr. 15.093), 2-pentyltiofen (FL nr. 15.096 og 2-propionyltiofen (FL nr. 15.097).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Stoffene er vurdert av EFSA til å være trygge i bruk. Mattilsynet vurderer det slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt ved inkludering av disse stoffene på Unionslisten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 692/2016
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32016R0692

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2016
Frist returnering standardskjema: 11.05.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker