Bruk av visse tilsetningsstoffer som er tillatt i alle kategorier av mat

Kommisjonsforordning (EU) 2016/324 av 7. mars 2016 som endrer og retter vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av visse tilsetningsstoffer som er tillatt i alle kategorier av mat

Commission regulation (EU) 2016/324 of 7 March 2016 amending and correcting Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food additives permitted in all categories of foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.03.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til  næringsmidler. Vedlegg II til forordning 1333/2008 fastsetter en unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i næringsmidler og deres bruksbetingelser.

EUs liste over tilsetningsstoffer ble utarbeidet på bakgrunn av de tilsetningsstoffer som ble tillatt brukt i matvarer i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 94/35/EF, 94/36 / EC og 95/2 / EF. Tilsetningsstoffene er oppført på unionslisten i henhold til de kategorier av næringsmidler berørte kan legges til. På grunn av problemer med overføring av tilsetningsstoffer til det nye kategoriseringssystemet i forordning (EU)  nr. 1333/2008, var matvarene for spedbarn og små barn ikke overført fra artikkel 2(3)(b) i direktiv 95/2/EF til vedlegg II, del A, tabell 1 i forordning 1333/2008 (matvarer som "carry-over"-prinsippet ikke gjelder for). Det bør sikres at "carry-over"-prinsippet ikke gjelder for disse matvarene. Tabellen bør derfor korrigeres for også å inkludere mat for spedbarn og små barn.

I henhold til artikkel 16 i forordning (EU) nr.1333/2008, om bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler for spedbarn og småbarn, er det viktig å avklare vilkår for bruk av tilsetningsstoffer oppført i næringsmiddelkategori 0 "tilsetningsstoffer tillatt i alle kategorier av mat " i del E i vedlegg II til forordningen, og endre navnet på denne kategorien.

Siden unionslisten skal endres slik at det klargjør bruk, som allerede er godkjent i henhold til direktiv nr. 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF, anses dette som en listeoppdatering, og ikke å utgjøre en helsemessig risiko. Det er derfor ikke nødvendig å be om en uttalelse fra Myndigheten (EFSA).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene fører verken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Endringen av forordning (EU) nr. 1333/2008 klargjør hvilke tilsetningsstoffer til næringsmidler for spedbarn og små barn er tillat for bruk i næringsmiddelkategori 0 "tilsetningsstoffer tillatt i alle kategorier av mat " i del E i vedlegg II til forordningen. I tillegg presiserer den at "carry-over"-prinsippet ikke gjelder for næringsmidler for spedbarn og små barn. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 1333/2008 som klargjør hvilke tilsetningsstoffer til næringsmidler for spedbarn og små barn er tillat for bruk i næringsmiddelkategori 0 "tilsetningsstoffer tillatt i alle kategorier av mat " i vedlegg II til forordningen. Den presiserer også at carry-over prinsippet ikke gjelder for næringsmidler for spedbarn og små barn.

Mattilsynet anser at endringen øker sikkerheten av næringsmidler egnet for spedbarn og små barn og bedømmer rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 324/2016
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32016R0324

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 22.03.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 19.05.2016
Frist for gjennomføring: 20.05.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker