Endrede terskelverdier - forsyningsdirektivet

Forordning om endring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF vedrørende terskelverdiene for anvendelse av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Regulation amending Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2016

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i direktiv 2004/17/EF (forsyningsdirektivet).

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktiv 2004/17/EF, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2016 og 2017 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2015/2341 av 15. desember 2015. Forordningen trer i kraft 1. januar 2016 for EU medlemslandene.

Terskelverdiene i forsyningsdirektivet endres som følger:
• Terskelverdiene i artikkel 16 litra a og artikkel 61 endres fra 414 000 EUR til 418 000 EUR
• Terskelverdien i artikkel 16 litra b endres fra 5 186 000 EUR til 5 225 000 EUR
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har omregnet disse terskelverdiene til norske kroner. Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS tillegget til EU-tidende.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter forsyningsforskriften § 2-3 (2) er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) delegert myndighet til administrativt å implementere de nye terskelverdiene i norsk rett. Nye norske terskelverdier vil tre i kraft i Norge umiddelbart etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Departementet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Saken har ikke vært behandlet i spesialutvalget.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2341
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2341

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2015
Frist returnering standardskjema: 01.12.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker