Oppdatering av parameterlister for nasjonale regler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299 vedrørende endringer i beslutning 2009/965 om oppdatering av parameterlister som skal brukes ifm klassifisering av nasjonale regler

Commission implementing decision (EU) 2015/2299 of 17 November 2015 amending Decision 2009/965/EC as regards an updated list of parameters to be used for classifying national rules

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen i henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 123/2016 av 3. juni 2016 og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 7. juni 2016 nr. 589 om endring i forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299 omhandler en liste over parametre som skal benyttes for klassifisering av nasjonale regler i referansedokumentet nevnt i artikkel 27 i direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet). På grunnlag av en anbefaling fra Det europeiske jernbanebyrået (ERA ) var det nødvendig å revidere eksisterende liste med parametre for å gjøre den samstemt med den reviderte tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) på rullende materiell, godsvogner, lokomotiver og passasjervogner, støy, infrastruktur, energi, styring, kontroll og signal, drift og trafikkstyring, telematikkprogrammer for gods- og passasjertjenester, sikkerhet i jernbanetunneler og tilgjengelighet til personer med redusert mobilitet. Dette vil styrke konkurranseevnen for godstransport med jernbane.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning trådte i kraft 1. januar 2016 i EU og erstatter vedlegget i kommisjonsvedtak 2009/965/EF av 30. november 2009 om referansedokumentet nevnt i artikkel 27 (4) i direktiv 2008/57/EF. Se for øvrig kommisjonsvedtak 2011/155 /EU av 9. mars 2011 om offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet nevnt i Artikkel 27 (4) i direktiv 2008/57/EF.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsaken innebærer kun mindre endringer i strukturen på parameterlisten og har ikke vært på høring. I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 123/2016 av 3. juni 2016 er Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299 innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XIII (transport).

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 7. juni 2016 nr. 589 om endring i forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Forskriftsendringen er fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16, samt forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd. Forskriften endrer forskrift av 5. desember 2011 nr. 1188 om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaken har ikke vært på høring. Rettsakten er behandlet etter EFTAs hurtigprosedyre og er ansett som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning  er en videreføring/videreutvikling av forpliktelsene i forordning 2009/965/EF av 30. november 2009 om referansedokumentet nevnt i artikkel 27 (4) i direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet) med senere endringer. Rettsakten medfører ikke nye forpliktelser av betydning, og har heller ikke noen økonomiske og administrative konsekvenser av betydning. Rettsaken er å anse som EØS-relevant og akseptabel, og kan plasseres i gruppe 2 og gjennomføres i forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Saken er av EFTA-sekretariatet behandlet etter fasttrack-prosedyren.


 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2299
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32015D2299

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2015
Frist returnering standardskjema: 27.01.2016
Dato returnert standardskjema: 27.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 123/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.06.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 07.06.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.06.2016

Lenker