Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1330 av 2. august 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1330 of 2 August 2016 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.07.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten gjennomfører endringer og oppdatering i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV er en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Vedlegg III:

 • Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgen (internettadresse)
 • Enkelte kontrollorgan er tatt ut av vedlegget, mens andre er tatt inn i vedlegget som anerkjente kontrollorgan

Vedlegg IV:

 • Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye produktkategorier
 • Fjerning av hele eller deler av sertifiseringsaktiviteten i tredjeland for enkelt kontrollorgan
 • Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgen (navn, adresse eller internettadresse)
 • Rydding og fjerning av kontrollorgan som allerede er i vedlegg III for godkjente produktkategorier og tredjeland
 • Endring i strukturen i vedlegg IV ved at angivelse av kodenummeret for kontrollorganene nå kommer først, noe som sikrer at rekkefølgen for kontrollorganene blir lik uansett oversettelse til ulike språk

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten er en av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2016/1330 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. Rettsakten gjennomfører en republisering av en ny oppdatert full versjon av vedlegg IV, noe som gir en oppdatert oversikt over anerkjente kontrollorgan og tredjeland.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert avi Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-reelvant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1330/EU
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32016R1330

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.08.2016
Frist returnering standardskjema: 02.12.2016
Dato returnert standardskjema: 14.09.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2016
Høringsfrist: 01.02.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen