Endring av 1007/2009 (selforordningen) og opphevelse av 737/2010 - 2015/1775

Europaparlament- og Rådsforordning (EU) 2015/1775 av 6. oktober 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med selprodukter og opphevelse av kommisjonens forordning (EU) nr. 737/2010

Regulation (EU) 2015/1775 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 amending Regulation (EC) No 1007/2009 on trade in seal products and repealing Commission Regulation (EU) No 737/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 7. oktober 2015, og trådte i kraft i EU 10. oktober 2015 med virkningstidspunkt fra 18. oktober 2015 (ikrafttredelsen av forordning (EU) 2015/1850).

Rettsakten er ikke ansett som EØS-relevant og er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endringer til forordning (EF) nr. 1007/2009 og opphever forordning (EU) nr. 737/2010.

Endringene til forordning 1007/2009 som gjøres av rettsakten er at artikkel 3 om "Conditions for placing on the market" justeres. Denne endringen gjelder unntaket for urbefolkningsfangst («the IC-exception») for å tydeliggjøre at fangstmetodene skal respektere dyrevelferd så godt det lar seg gjøre og for å gi kommisjonen mulighet til å begrense markedsadgang for selprodukter fra urbefolkningsfangst hvis fangsten i realiteten har et kommersielt motiv. Denne justeringen krever også en ny definisjon av urbefolkningssamfunn, som er gitt i ny artikkel 2 nr. 4a. Unntaket vedrørende naturressursforvaltningsfangst er også tatt bort. I tillegg gjøres det endringer i de prosessuelle reglene i forordningen.

Videre opphever rettsakten forordning (EU) nr. 737/2010. Dette skal skje så snart en ny forordning er på plass for å erstatte 737/2010. (Dette er gjort med forordning (EU) 2015/1850).

Bakgrunnen for denne justeringen av forordning 1007/2009 og opphevelsen er avgjørelsen gjort av WTO i denne saken (for mer om dette se "Andre opplysninger" i notatet: 32009R1007).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er vurdert som ikke EØS-relevant og vil ikke medføre behov for å endre norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses til ikke å ha noen ytterligere økonomiske konsekvenser enn det som er beskrevet i notatet for forordning 1007/2009, der den ikke får noen økonomiske konsekvenser ettersom hovedrettsakten er vurdert som ikke EØS-relevant. Det europeiske markedet anses til ikke å være åpen for denne type produkter og eksport til EU vil være svært begrenset, med unntak av det som privatpersoner eventuelt kjøper med seg på sine reiser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet (SUMO), der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten ikke EØS-relevant og ikke akseptabel.

Vurdering

Rettsakten omhandler endringer og utdypninger til forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med selprodukter, og gir en justering av reglene om unntaket for urbefolkningsfangst («the IC-exception»), fjerner unntaket vedrørende naturressursforvaltningsfangst og gir en klargjøring av noen prosessuelle regler. I tillegg opphever den forordning (EU) nr. 737/2010 fra det tidspunktet en ny forordning som regulerer gjennomføringen av grunnrettsakten 1007/2009 er på plass.

Ettersom forordning (EF) nr. 1007/2009 er erklært ikke EØS-relevant og ikke akseptabel, vil merknadene som er gitt for 1007/2009 også gjelde for denne rettsakten.

Selforordningen setter opp svært strenge vilkår for handel med selprodukter i EU. Dette er begrunnet med hensynet til offentlig moral og dyrevelferd.

Mattilsynet vurderer at det er en horisontal utfordring i saken i forbindelse med at rettsakten ikke faller inn under EØS-avtalens virkeområde. Norge har kommet med følgende uttalelse angående rettsakten: "The regulation is, however, grounded in ethical concerns in some EU Member States regarding methods for hunting of seals. The harmonization of ethical notions is not an objective of the EEA Agreement. Furthermore, Norway’s policy regarding management of marine resources is not covered by the EEA Agreement. Thus, our position is clear: the regulation will not be incorporated into the EEA Agreement".

Mattilsynet anser rettsakten som ikke EØS-relevant og ikke akseptabel.

Andre opplysninger

Ved at denne rettsakten er vurdert som unntatt fra EØS-avtalen (Exclusion of legislation) foreligger det ikke noen bestilling fra EFTA-sekretariatet på saken.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1775
Basis rettsaktnr.: 1007/2009
Celexnr.: 32015R1775

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2010
Frist returnering standardskjema: 01.01.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen