Endringer i fellesskapslisten over helsepåstander

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/854 av 30. mai 2016 om godkjenning av andre helsepåstander enn dem som referer til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/854 of 30 May 2016 authorising certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av to helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(1) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Artikkel 13(1) påstander føres opp i felleskapslisten i forordning (EU) nr. 432/2012 (også kaldt artikkel 13-listen eller positivlisten). De godkjente helsepåstandene i denne listen er ikke koblet til produktnavn eller varemerke. De kan brukes av alle virksomheter som produserer næringsmidler og hvor produktet inneholder ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som påstanden er relatert til. Det forutsettes at påstandene oppfyller de vilkår som eventuelt er knyttet til helsepåstanden (bruksbetingelser).

De godkjente helsepåstandene som denne rettsakten omhandler er:

-  "ikke-fermenterte karbohydrater" og normal tannmineralisering,

- "ikke-fordøyelige karbohydrater" og reduksjon i blodsukkerstigning etter et måltid.

Substansen for helsepåstandene er bruk av sukkererstatninger (intense søtstoff, fiber eller sukkeralkoholer) istedenfor sukker, både i form av tekstur, struktur og “bulk”. 

Det er knyttet bruksbetingelser til helsepåstandene hvor det gis definisjoner av hva «ikke-fermentert karbohydrater" og "ikke-fordøyeliger karbohydrater" er. Til påstanden om "ikke-fordøyelige karbohydrater" er det også knyttet til en betingelse om at produktet skal oppfylle kravene i ernæringspåstanden om "Redusert innhold av [navn på næringsstoff]" som finnes i vedlegg I i påstandsforordningen skal være oppfylt.

Helsepåstandene i denne rettsakten vil bli ført opp i vedlegg I i forordning (EU) nr. 432/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene kan bruke de godkjente helsepåstandene om "ikke-fermenterte karbohydrater" og "ikke-fordøyelige karbohydrater" såfremt at bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukeren større trygghet for at helsepåstander som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helsepåstandene har vært diskutert på arbeidsgruppe møte for ernærings- og helsepåstander i 2015 og 2016. Det har vært diskusjoner knyttet til ordlyden i helsepåstandene og ordlyden i bruksbetingelsene. Det har vært diskusjoner rundt definisjonen av "fiber" (ikke-fordøyelige karbohydrater). Det ble enighet om at definisjonen av fiber slik den er definert i matinformasjonsforordningen (forordning (EU) r. 1169/2011) skal gjelde.

Det er ikke knyttet horisontale utfordringer til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 854/2016
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R0854

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 15.07.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 230/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.04.2015
Høringsfrist: 30.06.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker