Felles prosedyre for fastsettelse av karakteristisk smak i tobakksprodukter

Kommisjonsforordning 2016/779 av 18. mai 2016 om felles regler for prosedyren for fastsettelse av om et tobakksprodukt har karakteristisk smak

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/779 of 18 May 2016 laying down uniform rules as regards the procedures for determining whether a tobacco product has a characterising flavour

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2016

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.

Sammendrag av innhold

I henhold til tobakksdirektiv 2014/40/EU artikkel 7 nr. 1 skal medlemslandene forby tobakksvarer med karakteristisk smak. Det vil si produkter med en klar merkbar lukt eller smak av av annet enn tobakk, for eksempel frukt, mentol eller vanilje. Tilsetningsstoffer som har avgjørende betydning for fremstillingsprosessen, f.eks. sukker som forsvinner under bearbeidingsprosessen skal ikke forbys, med mindre disse stoffene resulterer i et produkt med en kjennetegnende aroma eller øker varens avhengighetsskapende egenskaper, toksisitet eller CMR-egenskaper. Forbudet gjelder inntil videre kun for sigaretter og rulletobakk, jf. direktivet artikkel 7 nr. 12. 

Kommisjonsforordning 2016/779/EU fastsetter felles prosedyrer for å avgjøre om et produkt har karakteristisk smak. Reglene for dette er relativt kompliserte. Kompetansen til å avgjøre spørsmålet ligger i utgangspunktet hos medlemslandene, men også EU-kommisjonen kan på anmodning fra et medlemsland eller på eget initativ avgjøre om en tobakksvare er omfattet av forbudet. Slike vedtak gjøres i gjennomføringsrettsakter fattet av EU-kommisjonen, og vil da gjelde for hele EØS-området.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av kommisjonsforordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for Helsedirektoratet som vil ha ansvaret for å følge opp forbudet mot karakteristisk smak.

Sakkyndige instansers merknader

Saken behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering

Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/779/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0779

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.06.2016
Frist returnering standardskjema: 01.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker