Markedsmisbruksforordningen - uftyllende forordning - tekniske standarder for innrapportering etter MAR art. 4.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 av 11. mars 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder forsåvidt gjelder frister, format og skjema for innsending av rapporter til vedkommende myndigheter i henhold til europaparlament- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014.

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/378 of 11 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the timing, format and template of the submission of notifications to competent authorities according to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council - suppl. MAR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 11. mars 2016, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen utfyller markedsmisbruksforordningen (MAR) (EU) nr. 596/2014, særlig art. 4 om rapportering av finansielle instrumenter til nasjonal tilsynsmyndighet. Standardene fastsette tidsfrister, format og skjema for innrapporteringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen fordrer at MAR, som den gir utfyllende bestemmelser til, også er gjennomført i norsk rett. Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre behov for endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter utover det som allerede er følger av hovedforordningen MAR.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 378/2016
Basis rettsaktnr.: EU) nr. 596/2014
Celexnr.: 32016R0378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 19.07.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker