Markedsmisbruksforordningen - uftyllende forordning - tekniske standarder for innrapportering etter MAR art. 4.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 av 11. mars 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder forsåvidt gjelder frister, format og skjema for innsending av rapporter til vedkommende myndigheter i henhold til europaparlament- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014.

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/378 of 11 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the timing, format and template of the submission of notifications to competent authorities according to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council - suppl. MAR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 11. mars 2016.

Innlemming i EØS avtalen avventer en løsning på gjennomføringen av ESMA-forordningen ((EU) No 1095/2010) i EØS avtalen. Innlemming er også avhengig av at forordning 596/2014 (MAR) tas inn i EØS avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen utfyller markedsmisbruksforordningen (MAR) (EU) nr. 596/2014, særlig art. 4 om rapportering av finansielle instrumenter til nasjonal tilsynsmyndighet. Standardene fastsette tidsfrister, format og skjema for innrapporteringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen fordrer at MAR, som den gir utfyllende bestemmelser til, også er gjennomført i norsk rett. Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre behov for endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter utover det som allerede er følger av hovedforordningen MAR.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen legger opp til rapportering fra nasjonal handelsplass til Finanstilsynet (som er nasjonal tilsynsmyndighet i Norge). Det er allerede inngått avtale med ESMA om at data sendes direkte fra handelsplassene til ESMA, hvoretter Norge får tilgang til data derfra.

Vurdering

Forordningen inneholder frister som vil være oversittet før norsk regelverk er etablert. Dette ansees ikke å være problematisk idet Finanstilsynet allerede i dag mottar rapporter som gjør Norge istand til å løse de mest sentrale oppgaver forordningen pålegger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 378/2016
Basis rettsaktnr.: EU) nr. 596/2014
Celexnr.: 32016R0378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 19.07.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen