Markedsmisbruksforordningen (MAR) - utfyllende kommisjonsforordning om formatet for innrapportering av ledende ansattes transaksjoner

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/523 av 10. mars 2016 om gjennomføringsmessig teknisk standard om format og skjema om ledende medarbeideres transaksjoner skal innberettes og offentliggjøres, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/523 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the format and template for notification and public disclosure of managers' transactions in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council - regarding MAR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt  EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen har utfyllende bestemmelser til markedsmisbruksforordningen (MAR) (EU) nr. 596/2014 om skjemaet (formatet) for innrapportering av ledende ansattes transaksjoner for å sikre ensartethet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av MAR og denne kommisjonsforordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter.

Standardisering av denne typen opplysninger er resursbesparende.

Sakkyndiges instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 523/2016
Basis rettsaktnr.: 596/2014
Celexnr.: 32016R0523

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2016
Frist returnering standardskjema: 29.07.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker