RO klasse liste

Kommisjonsbeslutning av 14 juni 2007 som opphever beslutning 96/587/EC om publisering av lister av godkjente organisasjoner som er notifisert av medlemsland i henhold til direktiv 94/57/EU

2007/421/EC: Commission Decision of 14 June 2007 repealing Decision 96/587/EC on the publication of the list of recognised organisations which have been notified by Member States in accordance with Council Directive 94/57/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Sammendrag av innhold

I henhold til  direktiv 94/57/EF med senere endringer er det Kommisjonen som godkjenner klasseselskap. Godkjenningen skjer i form av en beslutning. EFTA landene har nå besluttet at disse beslutningene og skal innlemmes i EØS avtalen.  Dette gjelder både tidligere beslutninger og fremtidige, samt oversiktslisten av godkjente klasselskap som publiseres. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelsen medfører ingen økonomiske eller administrative endringer. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

~~ Det er  Kommisjonen som godkjenner («recognises») klasseselskapene gjennom en beslutning rettet mot medlemslandene, der det slås fast at statene kan benytte seg av en navngitt organisasjon (en RO – recognised organisation). Beslutningene publiseres i Official Journal.  Etter en beslutning av EFTA landene i underkomite II og V skal man for å sikre en konsistent håndtering av godkjenningene innlemme alle de godkjenninger som er truffet i medhold av direktiv 94/57/EF i EØS-avtalen, samt alle beslutninger som er og vil bli truffet i medhold av forordning 391/2009.

Listen som er publisert i OJ med celexnr  52007XC0619(01) skal videre innlemmes i EØS avtalen.

Beslutningen og den påfølgende liste er EØS relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/421/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0421

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2007
Frist returnering standardskjema: 28.09.2007
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker